Donderdag in de veertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het Jozefverhaal bereikt hier het hoogtepunt van zijn dramatische spanning: de ontknoping en het zich bekend maken van Jozef. Het doel van gans het verhaal is duidelijk: het leven van de afstammelingen der patriarchen wordt gered en meteen kunnen de grote beloften voortgezet worden naar hun vervulling toe: “God heeft mij voor u uitgezonden om u in leven te houden”.

EERSTE LEZING                     Gen. 44, 18-21. 23b-29 ; 45, 1-5

God heeft mij voor u uitgezonden
om u in leven te houden.

Uit het Boek Genesis

In die dagen trad Juda op Jozef toe en zei:
“Heer, sta uw dienaar toe
een enkel woord tot u te richten,
zonder dat U kwaad wordt op uw dienaar,
want u zijt de gelijke van Farao.
“Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd :
Hebt u nog een vader en een broer?
“Wij hebben toen onze heer geantwoord :
Wij hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon,
die hem in zijn ouderdom geboren is.
“Omdat zijn broer gestorven is,
is hij de enig overgeblevene van zijn moeder,
en zijn vader heeft hem lief.
“Toen hebt u tot uw dienaren gezegd :
Breng hem bij mij, dat ik hem kan zien.
“Als uw jongste broer niet met u meekomt,
hoeft u mij niet meer onder ogen te komen.
“We zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggekeerd
en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft.
“En toen onze vader vroeg, opnieuw voedsel te gaan kopen,
hebben wij geantwoord :
Zo kunnen wij niet gaan.
“Alleen als onze jongste broer met ons meegaat,
zllen wij vertrekken ;
want wij kunnen die man niet onder ogen komen,
als onze jongste broer niet bij ons is.
“Toen zei uw dienaar, onze vader, tot ons :
Gij weet dat mijn vrouw
mij maar twee zonen geschonken heeft.
“De ene is van mij weggegaan,
en ik moet wel aannemen dat hij is verscheurd,
want ik heb hem tot nog toe niet weergezien.
“Als gij ook deze nog van mij wegneemt,
en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen,
dan zoudt ge de grijsaard die ik ben
jammerend in het dodenrijk doen neerdalen.”
Nu kon Jozef zich voor de overige omstanders
niet langer goedhouden en hij riep uit :
“Stuur iedereen weg.”
Zo was er niemand meer bij,
toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte.
Hij huilde zo luid, dat de Egyptenaren het hoorden ;
ook in het huis van Farao werd het bekend.
Jozef zei tot zijn broers :
“Ik ben Jozef. Maakt vader het nog goed?”
Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen,
zo ontsteld waren zij over hem.
Jozef echter zei tot zijn broers :
“Kom toch dichterbij.”
Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij :
“Ik ben Jozef, de broer die gij naar Egypte verkocht hebt.
“Ge hoeft niet zo terneergeslagen te zijn
en u zelf niet meer te verwijten
dat ge mij hierheen verkocht hebt,
want God heeft mij voor u uitgezonden
om u in leven te houden.”

TUSSENZANG          Ps. 105(104), 16-17, 18-19, 20-21

Vergeet nooit de wonderen die de Heer deed.

De Heer zond een hongersnood over het land
en deed de broodstokken breken.
Hij zond een enkele man voor hen uit
toen Jozef als slaaf verkocht werd.

Zijn voeten werden met kluisters geboeid,
zijn hals in een band van ijzer ;
totdat gebeurde wat hij had voorzegd,
het woord van de Heer hem bevrijdde.

De koning liet hem uit de kerker ontslaan,
de heerser der volken gaf hem de vrijheid.
Hij stelde hem aan als heer van zijn huis,
beheerder van heel zijn have.

ALLELUIA                              Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de bHeer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 10, 7-15

Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de twaalf :
“Verkondigt op uw tocht :
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
“Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.
“Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven
om er uw gordels mee te vullen.
“Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg,
geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok,
want de arbeider is zijn onderhoud waard.
“Als gij in een stad of dorp komt, onderzoekt dan
wie waard is u te ontvangen,
en verblijft daar tot gij weer vertrekt.
“Wanneer ge dat huis binnentreedt
brengt het uw vredegroet ;
en wanneer het die waard is
moge uw vrede over dat huis komen,
maar wanneer het die niet waard is,
dan kere uw vrede tot u terug.
“Als men u ergens niet ontvangt
en niet naar uw woorden luistert,
verlaat dan dat huis of die stad
en schudt het stof van uw voeten.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Op de oordeelsdag
zal het voor het land van Sodom en Gomorra
draaglijker zijn dan voor die stad.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: