Dinsdag in de achttiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Dominicus herinnert ons er aan, dat de oorsprong van het getuigenis van het geloof staat in het gebed, staat in het persoonlijke contact met God; alleen deze werkelijke relatie met God geeft ons de kracht tot getuigenis. De heilige herinnert ons ook aan het belang van de uiterlijke gebedshouding. De knielende, de staande voor de Heer, de blik op de crucifix, het blijven staan en bijeenkomen in stilte, het zijn allemaal geen secundaire handelingen maar zij helpen ons om deze gehele persoon te plaatsen in het teken van relatie met God. Voor ons geestelijk leven is het dagelijks gebed noodzaak.
(Paus emeritus Benedictus XVI, augustus 2012)

EERSTE LEZING                        Num. 12, 1-13

Mozes is mijn vertrouweling.
Hoe hebt gij u tegen mijn dienaar durven keren ?

Uit het Boek Numeri

In die dagen keerden Mirjam en Aäron zich tegen Mozes,
omdat hij een Kusitische vrouw had genomen :
hij was inderdaad met een Kusitische gehuwd.
Zij zeiden :
“Heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken ?
“Heeft Hij ook door ons niet gesproken ?”
De Heer hoorde dat
en omdat Mozes een zeer bescheiden man was,
de bescheidenste van alle mensen op aarde,
zei de Heer terstond tot Mozes, Aäron en Mirjam :
“Ga met u drieën naar de tent van samenkomst.”
Zij gingen er met hun drieën heen.
Nu daalde de Heer in een wolkkolom neer,
nam plaats bij de ingang van de tent
en riep Aäron en Mirjam, die beiden naar voren traden.
Hij zei :
“Luistert naar wat Ik te zeggen heb.
“Aan uw profeten maak Ik Mij in visioenen bekend
en Ik spreek tot hen in dromen.
“Met mijn dienaar Mozes doe Ik dat niet.
“Hij is mijn vertrouweling, in heel mijn huis.
“Met hem spreek Ik van mond tot mond,
duidelijk en niet in raadsels.
“Hij aanschouwt de gestalte van de Heer.
“Hoe hebt gij u tegen mijn dienaar Mozes durven keren ?”
Toornig ging de Heer van hen heen.
De wolk was nog niet van de tent van samenkomst geweken,
of Mirjam zat vol uitslag ; het leek wel sneeuw.
Toen Aäron zich naar Mirjam keerde, stond daar een metaatse.
Aäron zei tot Mozes :
“Ach heer, laat ons toch niet lijden
voor de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben.
“Laat Mirjam toch niet zijn als een doodgeboren kind
dat half vergaan uit de moederschoot komt.”
Mozes riep tot de Heer :
“O God, maak haar weer gezond !”

TUSSENZANG              Ps. 51(50), 3-4, 5-6a, 6bc-7, 12-13

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel,
is het vonnis dat Gij velt gegrond.
Ach, met schuld belast werd ik geboren,
schuldig was het dat mijn moeder mij ontving.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

ALLELUIA                    Joh. 10,27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mt. 15, 1-2.10-14

Iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is
zal worden uitgerukt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus
met de vraag :
“Waarom overtreden uw leerlingen
wat ons van oudsher is overgeleverd?
“Want ze wassen hun handen niet voor het eten.”
Daarop riep Jezus de mensen bij zich en sprak tot hen :
“Luistert en wilt verstaan :
“Niet wat de mond binnengaat bezoedelt de mens ;
de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat.”
Toen kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Weet Gij dat de Farizeeën
bij het horen van uw woorden er aanstoot aan namen?”
Maar Hij antwoordde :
“Iedere aanplanting
die niet door mijn hemelse Vader geplant is
zal worden uitgerukt.
“Laat ze maar begaan :
zij zijn blinden die blinden leiden.
“Maar als de ene blinde de andere leidt
vallen beiden in een kuil.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: