Maandag in de negentiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

OVERWEGING

Wie bidt,verliest nooit de hoop, zelfs niet in de moeilijkste situaties die menselijk gezien zelfs hopeloos lijken. Dit is wat de Heilige Schrift ons leert en waarvan de geschiedenis van de Kerk getuigt. Van de getuigenissen van onze tijd wil ik twee heiligen noemen die wij dezer dagen gedenken: Theresia Benedicta van het Kruis en Maximiliaan Kolbe. Beiden hebben hun aardse leven in Auschwitz afgesloten met het martelaarschap. Zij lijken een nederlaag te hebben geleden, maar in hun martelaarschap schijnt de stralende liefde die de duisternis van haat en zelfzucht overwint. Sint-Maximiliaan Kolbe sprak tijdens het hoogtepunt van de nazi-vervolging de volgende woorden: “Haat is geen scheppende kracht: dat is alleen de Liefde.”
(Paus emeritus Benedictus XVI)

EERSTE LEZING                 Deut. 10, 12-22

Gij moet de vreemdeling uw liefde bewijzen,
want zelf zijt gij vreemdelingen geweest in Egypte.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
“Welnu dan Israël: wat verlangt de HEER anders van u
dan dat gij Hem vreest en zijn wegen gaat,
dat gij Hem bemint en dient
met heel uw hart en heel uw ziel,
dat gij de geboden van de HEER onderhoudt
en de voorschriften die ik u heden geef?
Dan zult gij gelukkig zijn.
Zie, aan de HEER uw God behoren de hemel,
de hemel der hemelen en de aarde met al wat erop is.
Maar alleen met uw vaderen heeft de HEER zich verbonden,
omdat Hij hen liefhad,
en uit alle volken heeft Hij u, hun nakomelingen, uitverkoren.
Zo is het heden.
Besnijd dan de voorhuid van uw hart
en blijf niet langer hardnekkig.
De HEER uw God is de god der goden
en de heer der heren, de grootste, de machtigste,
de verhevenste god, die niemand naar de ogen ziet
en die zich niet laat omkopen;
die recht doet aan weduwen en wezen,
en die aan vreemdelingen zijn liefde bewijst
door hun voedsel en kleding te schenken.
Ook gij moet de vreemdeling uw liefde bewijzen,
want zelf zijt gij vreemdelingen geweest in Egypte.
De HEER uw God zult gij vrezen, Hem vereren,
Hem aanhangen en bij zijn naam uw eden afleggen.
Hem moet gij loven, die voor u in Egypte zulke grote,
indrukwekkende dingen heeft gedaan,
zoals gij met eigen ogen hebt gezien.
Met zeventig man zijn uw vaderen naar Egypte getrokken
en nu heeft de HEER uw God u even talrijk gemaakt
als de sterren aan de hemel.”

TUSSENZANG            Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Loof de Heer, Jeruzalem !
Alleluia.

Loof de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

ALLELUIA              cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                Mt. 17, 22-27

Zij zullen de Mensenzoon doden,
maar op de derde dag zal Hij verrijzen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Terwijl zij nog in Galilea bijeen waren
sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“De Mensenzoon
zal worden overgeleverd in de handen der mensen,
en ze zullen Hem doden,
maar op de derde dag zal Hij verrijzen.”
Zij werden zeer bedroefd.
Toen zij in Kafarnaüm waren aangekomen
kwamen de inners van de tempelbelasting
op Petrus af en zeiden:
“Betaalt uw Meester de didrachmen niet?”
Hij antwoordde:
“Welzeker!”
Maar toen Petrus het huis binnenging
voorkwam Jezus hem met de woorden:
“Wat dunkt u, Simon?
Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting,
van hun kinderen of van vreemden?”
En toen hij antwoordde: “Van vreemden”, zei Jezus tot hem:
“Dus de kinderen zijn vrij.
Maar toch, om hun geen aanstoot te geven:
ga naar het meer,
werp uw haak uit en grijp de eerste vis die boven komt;
maak zijn bek open en gij zult een stater vinden;
betaal daarmee voor Mij en voor u.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: