Donderdag in de negentiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
De lezer van het evangelie kan slechts tot één besluit komen, dat de grondslag vormt voor Jezus’ leer over de vergeving: wie een grote schuld werd kwijtgescholden, zou zelf ook mild moeten zijn tegenover een ander. Jezus’ oproep tot vergeving komt niet zomaar uit de lucht vallen; juist het mededogen van God voor mij vormt de grond van mijn mededogen voor mijn naaste. De vergeving als vorm van christelijke liefde komt voort uit het besef dat God ons het eerst heeft liefgehad. Je kunt vergeven omdat je zelf eerst mildheid en vergeving ervaren hebt.

EERSTE LEZING                    Joz. 3, 7-10a. 11. 13-17

De ark van het verbond van de Heer
zal u voorgaan over de Jordaan.

Uit het Boek Jozua

In die tijd sprak de Heer tot Jozua :
“Van nu af aan zal Ik zorgen,
dat gij hoog in aanzien komt bij de Israëlieten.
“Zij moeten weten dat Ik met u ben,
zoals Ik met Mozes geweest ben.
“Daarom moet ge de priesters
die de ark van het verbond dragen bevel geven :
Als gij aan de oever van de Jordaan komt,
ga dan in de rivier staan.”
Toen zei Jozua tot de Israëlieten :
“Kom luisteren naar wat de Heer uw God u te zeggen heeft.
“Nu zult ge ondervinden dat de levende God bij u is
en dat hij de Kanaänieten voor u zal verdrijven.
“De ark van het verbond van de Heer van heel de aarde
zal u voorgaan over de Jordaan.
“Zodra de priesters, die de ark van de Heer,
de Heer van heel de aarde, dragen,
hun voetzool in het water van de Jordaan hebben gezet,
zal het water hogerop in de Jordaan worden tegengehouden
en blijven staan als een muur.”
Toen het volk opbrak om over de Jordaan te trekken,
gingen de priesters, die de ark van het verbond droegen,
voor het volk uit.
En zodra de priesters, die de ark droegen,
bij de Jordaan kwamen en een voet in het water zetten
-de Jordaan treedt in de oogsttijd overal buiten zijn oevers –
bleef stroomopwaarts het water staan ;
in de verte bij de stad Adam, in de omgeving van Saretan,
rees het op als een muur.
En stroomafwaarts liep het water weg
in de richting van de Zee van de Araba, de Zoutzee.
Zo trok het volk bij Jericho de rivier over.
Terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken,
stonden de priesters,
die de ark van het verbond van de Heer droegen,
midden in de Jordaan en zij bleven op de droge bedding staan
tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken.

TUSSENZANG             Ps. 114(113A), 1-2, 3-4, 5-6

Alleluia.

Toen Israël uit Egypte vertrok,
Jakob het brabbelend volk ontvluchtte,
toen koos Hij in Juda zijn heiligdom,
werd Israël zijn domein.

De zee zag Hem komen en sloeg op de vlucht,
en steigerend week de Jordaan ;
de bergen sprongen als rammen op,
als lammeren dansten de heuvels.

Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet ?
Jordaan, waarom wijkt ge terug ?
Gij bergen, wat springt ge als rammen op,
gij heuvels als lammeren ?

ALLELUIA                   Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                   Mt. 18, 21-19,1

Niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal
moet gij uw broeder vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak :
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven ?
“Tot zevenmaal toe ?”
Jezus antwoordde hem :
“Neen zeg Ik u,
niet tot zevenmaal toe,
maar tot zeventig maal zevenmaal.
“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen
op een koning die rekening en verantwoording
wilde vragen aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat,
om zo de schuld te vereffenen.
“De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen de dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd denariën schuldig was ;
hij greep hem bij de keel en zei :
Betaal wat ge schuldig zijt.
“De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarom liet de heer hem roepen en sprak :
Gij lelijke knecht,
heel die schuld heb ik u kwijtgescholden
omdat ge mij erom gesmeekt hebt.
“Hadt gij dan ook
geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar
zoals ik met u medelijden heb gehad ?
“En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
“Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had
vertrok Hij uit Galilea
en ging naar het Overjordaanse gebied van Judea.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: