Zaterdag – in de twintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Eens te meer lijkt de eerste lezing van vandaag een anticipatie op woorden van Jezus: ‘Gij zult uw naaste liefhebben zoals uzelf . . .’Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven’. . .ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. . . :Ruth huwt een man die rechtvaardig en goed is. Het kind dat zij de wereld zal schenken wordt door Israël ervaren als een zegen van God – al behoort de Moabitische Ruth van origine tot een stam die door dat zelfde Israël gehaat werd. Maar Gods wegen zijn niet de onze: Hij is werkzaam doorheen elke mens, welke kleur, nationaliteit of achtergrond deze ook heeft. Is onze genegenheid voor mensen die we niet kennen even onvoorwaardelijk ? Schenken we onze vriendschap aan iedereen, ongeacht ? Wat wil God doorheen ons bereiken ? Staan we open voor zijn heilsplan ?

EERSTE LEZING                Ruth 2, 1-3, 8-11 ; 4, 13-17

Gezegend zij de Heer,
die u nu toch nog een erfgenaam heeft geschonken ;
hij is de vader van Isaï, de vader van David.

Uit het Boek Ruth

Noömi was van de kant van haar man
verwant aan een zekere Boaz,
een vermogend man uit de familie van Elimelek.
Ruth, de Moabitische, zei tot Noömi :
“Ik zou wel naar het land willen gaan om ergens
achter een maaier, die mij dat toestaat, aren te lezen.”
Noömi antwoordde :
“Doe dat, mijn dochter.”
Zij ging dus naar het land om aren te lezen achter de maaiers.
Het toeval wilde dat ze terecht kwam op de akker van Boaz,
die man uit de familie van Elimelek.
Boaz richtte zich toen tot Ruth en zei :
“Hoor eens, mijn dochter,
je moet niet op een andere akker aren gaan lezen.
“Ga hier niet vandaan
en sluit je aan bij mijn meiden.
“Volg ze op de voet en houd je ogen gevestigd
op de akker die gemaaid wordt.
“Ik heb mijn knechten opdracht gegeven, je te laten begaan.
“En als je dorst krijgt, ga dan naar de waterkruiken
en drink van het water dat de knechten geput hebben.”
Ruth wierp zich plat ter aarde en zei :
“Waaraan heb ik het verdiend dat gij zo goed voor mij zijt ?
“Ik ben toch maar een vreemdeling.”
Boaz gaf haar ten antwoord :
“Er is mij uitvoerig verteld wat je na de dood van je man
allemaal voor je schoonmoeder gedaan hebt ;
vader, moeder en geboorteland heb je verlaten
om naar een volk te gaan dat je tevoren onbekend was.”

Later nam Boaz Ruth tot vrouw.
Hij had gemeenschap met haar ; door de gunst van de Heer
werd zij zwanger en baarde een zoon.
Toen zeiden de vrouwen tot Noömi :
“Gezegend zij de Heer,
die u nu toch nog een erfgenaam heeft geschonken,
wiens naam in Israël zal gevestigd zijn.
“Hij zal u doen herleven en u een steun zijn
op uw oude dag,
want uw schoondochter, die zoveel van u houdt,
heeft hem gebaard : zij betekent meer voor u dan zeven zonen.”
Noömi nam het kind op haar schoot en verzorgde het.
De buurvrouwen gaven het kind een naam en zeiden :
“Noömi is een zoon geboren.”
Zij noemden het kind Obed.
Hij is de vader van Isaï, de vader van David.

TUSSENZANG               Ps. 128(127), 1-2, 3, 4, 5

Elke man wordt gezegend
die eer geeft aan de Heer.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.

U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                     I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 23, 1-12

Zelf handelen ze niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :
“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen, doen zij om de bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde vader ;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen leraar noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Alwie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: