Vrijdag in de eenentwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

OVERWEGING

‘Er kan geengevoelsmatige intieme band met de andere wezens in de natuur bestaan als ons hart niet tegelijk teder, meelevend en bezorgd is voor mensen. We zijn duidelijk incoherent als we strijden tegen de handel in bedreigde diersoorten en tegelijkertijd volkomen onverschillig blijven voor mensenhandel, ons het lot van arme mensen niet aantrekken of een ander die ons niet bevalt willen vernietigen. Dit brengt de betekenis van de strijd voor het milieu in gevaar. Alles is met alles verbonden. Daarom moet de zorg voor het milieu verbonden zijn met oprechte liefde voor mensen en met een ononderbroken engagement voor de problemen in de samenleving.’
(Paus Franciscus, Laudato si’)

EERSTE LEZING                       I Tess. 4, 1-8

God wil dat gij u heiligt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij vragen en vermanen u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen
omtrent een aan God welgevallige levenswandel,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
In de eerste plaats wil God
dat gij u heiligt door u te onthouden van ontucht.
Ieder van u
moet met zijn vrouw leven in heilige tucht en eerbaarheid,
zonder zich door hartstocht te laten meeslepen
zoals de heidenen, die God niet kennen.
Laat niemand zich te buiten gaan
en zijn broeder in deze aangelegenheid tekortdoen
want de Heer straft dit alles,
zoals wij u vroeger al met nadruk verklaard hebben.
God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid maar tot heiliging.
Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat
veracht niet een mens maar God,
Hem die u zijn heilige Geest schenkt.

TUSSENZANG              Ps. 97(96), 1, 2b, 5-6, 10, 11-12

Weest blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

De Heer heeft hen lief die het kwade haten,
Hij houdt over zijn getrouwende wacht
en redt hen uit wrede handen.

Steeds komt er licht voor de vromen,
geluk voor oprechten van hart.
Weest blij in de Heer, gij vromen,
verheerlijkt zijn heilige Naam.

Alleluia                     Ps.27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE               Mt. 25, 1-13

Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet !

Uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei:
‘Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom,
de andere vijf verstandig.
Want de domme namen wel hun lampen mee
maar geen olie;
de verstandige echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten
dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
De domme zeiden tegen de verstandige:
Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.
Maar de verstandige antwoordden:
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden
traden met hem binnen om bruiloft te vieren;
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
Heer, heer, doe open!
Maar hij antwoordde:
Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.’

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: