Vijfentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In zijn goedheid heeft God ons veel gegeven en toevertrouwd.
Elke dag weer schenkt Hij leven aan mens en wereld.
Als mensen hebben we de opdracht
er samen iets van te maken.
We hebben ideeën en gedachten.
Vanuit ons geloof willen we ook openstaan voor Gods gedachten.
Woorden van Jezus kunnen ons hierbij inspireren
en, wanneer wij afwijken,
weer op de rechte weg brengen.

EERSTE LEZING                                                               Jes. 55, 6-9
Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Uit de profeet Jesaja

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet nmijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– is de godsspraak van de Heer –
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

Antwoordpsalm                                                  Ps. 145(144), 2-3, 8-9, 17-18

Keervers
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING                                                              Fil. I, 20c-24.27a
Voor mij is het leven Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven,
Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst.
maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

Vers voor het evangelie                               Vgl. Hand. 16, 14b

Alleluia.
maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 20, 1-16a
Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen
de volgende gelijkenis:

“Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te hutren voor zijn wijngaard.
“Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.

“Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
“En Hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billik is.
“En zij gingen.

“Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.

“Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
“Hij zei tot hen:
Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?
“Ze antwoordden hem:
Niemand heeft ons gehuurd.
“Daarop zei hij tot hen:
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
“Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
“Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een tienling;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden deze dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling;
“Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier die het laatst gekomen zijn,
hebben maar één uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
“Maar hij antwoordde een van hen:
“Vriend, ik doe u toch geen onrech?
“Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een tienling?
“Neem wat u toekomt en ga heen.
“Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u.
“Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?

“Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: