Achtentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In de Bijbel horen we hoe de vriendschap tussen God en mensen
zal uitlopen op een feestmaal.
Iedereen is van harte welkom.
‘Maar God hoopt één ding’, zegt Jezus,
‘dat we er graag en van harte aan meedoen’.
Het feest waarop wij uitgenodigd worden,
en waarvan deze bijeenkomst ons reeds laat proeven,
is een gave, maar tegelijk een menselijke opgave.
Het initiatief ligt duidelijk in Gods hand.
Maar zonder onze medewerking zal dat feest niet doorgaan.

Om waardig aan het feestmaal deel te nemen,
moeten wij ons bekleden met het feestgewaad van de liefde.
Vragen wij daarom God om ontferming.

EERSTE LEZING                         Jes. 25, 6-10a

De Heer zal een maaltijd aanrichten, en de tranen wissen van alle
aangezichten.

Uit de profeet Jesaja

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten
op de berg Sion voor alle volken
een maaltijd aanrichten,
een maaltijd van vette spijzen
en van belegen wijnen,
een maaltijd van vette, mergrijke spijzen
en van geklaarde, belegen wijnen.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die ligt over alle volkeren,
en het floers dat alle naties bedekt.
Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen
en van alle aangezichten zal Hij, de Heer,
de tranen wissen.
Hij zal de smaad van zijn volk
wegnemen van de gehele aarde.
Ja, zo heeft de Heer het besloten !

Op die dag zal men zeggen:
“Dat is onze God, op wie wij hoopten:
Hij heeft ons gered!
“Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden:
laat ons jubelen en ons verheugen
om de redding die Hij ons gebracht heeft !
“Ja, de hand van de Heer
zal rusten op deze berg.”

Antwoordpsalm                    Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

Keervers
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
Voor alle komende tijden.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING                    Fil. 4, 12-14.19-20

Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.

Mijn God zal met goddelijke rijkdom
in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
Aan onze God en Vader zij de eer
in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Vers voor het evangelie               Vgl. Ef. I, 17-18

Alleluia.
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                            Mt. 22, 1-14 of 1-10

Nodigt tot de bruiloft wie ge maar vindt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk.
Hij zei:

“Het Rijk de hemelen gelijkt op een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
“Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen
die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.

“Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden:
Zie, ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
“Komt dus naar de bruiloft.
“Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.
“De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.

“Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
“Toen sprak hij tot zijn dienaars:
Het bruiloftsmaal staat klaar,
maar de genodigden waren het niet waard.
“Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft.
“Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen,
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.

“Toen nu de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op
die niet voor de bruiloft gekleed was.
“En hij sprak tot hem:
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
“Maar de man bleef het antwoord schuldig.
“Toen sprak de koning tot de bedienden :
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.

“Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: