Vrijdag in de achtentwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Abraham geloofde in God, en God rechtvaardigde hem op die gronden. Hij was de mens van geloof die zich steeds opnieuw in beweging zette en eerlijk, moedig en volhardend de weg gegaan is die God hem toonde. Zijn geloof werd hem ten goede gerekend en heeft hem tot een rechtvaardige gemaakt, lang voordat Mozes de wetten aan het volk schonk. Daaruit besluit Paulus dat er meer is dan het onderhouden van de Wet om waarachtig gelovig te zijn.

EERSTE LEZING             Rom. 4, 1-8

Abraham heeft God gelóófd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Wat moeten wij denken van Abraham, onze stamvader ?
Wat heeft hij bereikt ?
Als hij op grond van zijn goede werken gerechtvaardigd is
heeft hij reden zich te beroemen ;
maar voor God heeft hij die niet !
Immers, wat zegt de Schrift ?
“Abraham heeft God gelóófd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.”
Welnu,
hij die werkt krijgt zijn loon niet toegekend bij wijze van gunst
maar als zijn verschuldigd recht.
Aan degene echter die niet werkt
maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend.
Hetzelfde geldt van de mens die door David wordt zalig geprezen
en aan wie God de gerechtigheid toerekent
zonder dat er sprake is van goede werken :
“Zalig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven
en van wie de zonden zijn toegedekt.
“Zalig de man wiens zonde de Heer niet in rekening brengt.”

TUSSENZANG              Ps. 32(31), 1-2, 5, 11

Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak : voor de Heer beken ik mijn fout ;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

ALLELUIA                   Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 12, 1-7

Zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd
zodat men elkaar haast onder de voet liep,
richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen :
“Wacht u voor het zuurdeeg,
dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën.
“Niets is bedekt of het zal onthuld
en niets is verborgen of het zal geweten worden.
“Want alles wat gij in het donker gezegd hebt,
zal gehoord worden in het licht ;
en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt
zal van de daken verkondigd worden.
“Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik :
Vreest niet hen die het lichaam doden,
maar daarna niets ergers kunnen doen.
“Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen :
vreest Hem die,
nadat Hij gedood heeft,
macht bezit om in de hel te werpen.
“Ja, zeg Ik U, vreest Hem !
“Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers ?
“Toch vergeet God niet een van hen.
“Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.
“Weest niet bevreesd :
gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: