Maandag in de dertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Na het beschrijven van het ‘leven naar het vlees’ , beschrijft Paulus nu het ‘leven in de geest’. Dit is een totaal nieuw leven dat helemaal geleid wordt door Gods Geest. Hij maakt ons tot kinderen van God, tot erfgenaam samen met Christus. We delen in zijn lijden – en ook in zijn verheerlijking.

EERSTE LEZING                    Rom. 8, 12-17

Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen : Abba, Vader !

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Wij zijn schuldenaars
maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.
Als gij volgens het vlees leeft zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft
zult gij leven.
Allen die zich laten leiden door de Geest van God
zijn kinderen van God.
De geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen :
“Abba, Vader !”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, te zamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

TUSSENZANG           Ps. 68(67), 2, 4, 6-7ab, 20-21

Onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

Als God zich verheft stuift de vijand uiteen,
waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten.
Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.

Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.

De Heer zij geloofd, dag aan dag :
Hij draagt onze lasten, de God van ons heil.
Want onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

ALLELUIA                   Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 13, 10-17

Behoorde deze vrouw, – nog wel een dochter van Abraham –
niet van haar boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen,
toen er plotseling een vrouw kwam
die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was ;
zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
Toen Jezus haar zag
riep Hij haar bij zich en sprak :
“Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.”
Hij legde haar de handen op
en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op
en zij verheerlijkte God.
Geërgerd omdat Jezus op sabbat genas,
nam nu de overste van de synagoge het woord
en sprak tot het volk :
“Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden.
“Komt u dus op die dagen laten genezen
en niet op de sabbatdag.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Huichelaars !
“Maakt niet ieder van u op sabbat
zijn os of ezel van de voederbak los
om hem naar de drinkplaats te voeren ?
“En behoorde dan deze vrouw,
– nog wel een dochter van Abraham –
die niet minder dan achttien jaar lang
door de duivel is gebonden,
niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?”
Toen Hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd.
Maar heel de menigte verheugde zich
over al de heerlijke daden die Hij verrichtte.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: