Zaterdag H. Carolus Borromeo, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Paulus worstelt verder met zijn theologisch probleem omtrent het jodendom: “Heeft God dan zijn volk verstoten?” Neen, dat kan niet. Het Oude Testament leert ons dat God trouw is ondanks menselijke ontrouw. Deze situatie kan slechts tijdelijk zijn. Hun misstap- bedoeld is de verwerping van Jezus – heeft de wereld verrijkt, heeft de heidenen binnen gebracht in de Kerk. Dus komen ze ooit terug (Paulus citeert heel vrij Jeremia) want de kern van het verbond is “God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping”(vers 29).

EERSTE LEZING                 Rom. 11, 1-2a. 11-12. 25-29

God heeft zijn volk dat Hij heeft uitverkoren niet verstoten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Heeft God dan zijn volk verstoten ?
Volstrekt niet.
Ik ben zelf een Israëliet,
van het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin.
Nee, God heeft zijn volk dat Hij heeft uitverkoren niet verstoten.
Hebben de overigen zich dan zo gestoten
dat zij ten val zijn gekomen?
Dat niet, maar als gevolg van hun misstap
ging het heil naar de heidenen
opdat zij zelf jaloers zouden worden.
Als hun misstap de wereld verrijkt heeft
en hun falen voor de heidenen overvloed betekent,
wat mogen wij dan niet verwachten
als zij hun tekort zullen aanvullen !
Overschat uzelf niet, broeders.
Ik moet u een geheim openbaren :
de verharding die over een deel van Israël gekomen is
duurt slechts
totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan.
En zo zal tenslotte heel Israël gered worden,
volgens de woorden van de Schrift :
“Uit Sion zal de Redder komen
en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.
“En dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten
wanneer Ik hun zonden heb weggenomen.”
Al staan zij vijandig tegenover het evangelie
-maar dat is uw winst –
toch blijven zij Gods vrienden krachtens zijn uitverkiezing,
omwille van de aartsvaders.
Want God kent geen berouw over zijn genadegaven
noch over zijn roeping.

TUSSENZANG           Ps. 94(93), 12-13a, 14-15, 17-18

Nooit zal de Heer zijn volk verstoten.

Gelukkig de man die Gij wijsheid geeft, Heer,
die Gij in uw wet onderwijst.
Na kwade dagen geeft Gij hem rust
wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.

Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten,
zijn erfdeel geeft Hij niet op.
Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen
en alle rechtvaardigen vallen het bij.

Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde,
voorgoed in het oord van de stilte zijn.
Wanneer ik reeds denk : nu struikel ik zeker,
dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.

ALLELUIA                       cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden
in een god en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 14, 1, 7-11

Al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor :
“Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
“Het zou kunnen zijn,
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen :
Sta uw plaats aan hem af.
“Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innnemen.
“Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
“Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen : Vriend, ga wat hoger op.
“Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
“Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: