http://kerkengeloof.wordpress.com

Eenendertigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Wij zijn hier samengekomen
om te vieren dat Jezus Christus onze weg,
onze waarheid en ons leven wil zijn.
Hij is de ene leraar die ons voorgaat;
Hij toont ons hoe wij elkaar kunnen dienen,
als broers en zusters.
Laten wij in deze viering bidden
dat wij ontvankelijk worden
voor zijn Blijde Boodschap,
zodat het Evangelie concreet zichtbaar kan worden
in ons eigen leven.

EERSTE LEZING                Mal. 1, 14b-2, 1-2b.8-10

Gij zijt van de weg afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen.

Uit de profeet Maleachi

“Ik ben een grote koning
-zegt de Heer van de hemelse machten –
en mijn Naam wordt gevreesd onder de volken.
“Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit:
Wanneer gij niet luistert
en wanneer gij u niet bekommert om de glorie van mijn Naam
– zo spreekt de Heer van de hemelse machten -,
dan laat Ik een vloek over u komen,
dan vervloek Ik de zegeningen, die u gegeven zijn.

“Gij zijt van de weg afgeweken
en hebt door uw lering velen laten struikelen;
gij hebt het verbond met Levi tenietgedaan,
-zo spreekt de Heer van de hemelse machten -.
“Daarom zal Ik zorgen
dat gij bij het hele volk verguisd en versmaad wordt,
omdat gij mijn wegen niet hebt bewandeld
en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien.

“Hebben wij niet allen één vader?
“Heeft niet één God ons geschapen?
“Waarom bedriegen wij elkaar dan
en schenden wij daarmee het verbond,
dat met onze vaderen is gesloten?”

Antwoordpsalm                Ps. 131(130), 1, 2, 3

Keervers
Heer, bewaar mijn hart in vrede bij U.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden
hoger dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind om moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer
van nu af voor altijd.

TWEEDE LEZING             1 Tess. 2, 7b-9.13

Met het evangelie hadden wij graag ons eigen leven geschonken.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij zijn zachtzinnig met u omgegaan
als een moeder die haar kinderen voedt en koestert.
We waren u zo innig genegen,
dat wij u graag mét het evangelie van God
ons eigen leven hadden geschonken;
zo lief waart gij ons geworden.
Gij herinnert u toch, broeders en zusters,
onze moeite en inspanning.
Terwijl wij u het evangelie van God verkondigden,
hebben wij dag en nacht gewerkt
om maar niemand van u tot last te zijn.

En daarom danken wij God zonder ophouden,
dat gij het goddelijk woord der prediking
van ons hebt ontvangen en aanvaard,
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is:
het woord van God;
en het blijft werkzaam in u die gelooft.

Vers voor het evangelie              Mt. 23, 9b en 10b

Alleluia.
Gij hebt één Vader, de hemelse;
gij hebt één leraar, de Christus.
Alleluia.

EVANGELIE                   Mt. 23, 1-12

Zelf handelen ze niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen:

“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen,
doen zij om bij de mensen op te vallen;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen ‘rabbi’ genoemd worden.

“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders en zusters.
“En noemt niemand van u op aarde ‘vader’;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen ‘leraar’ noemen;
gij hebt maar één leraar, de Christus.

“Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn.
“Al wie zichzelf verheft, zal vernederd
en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: