Dinsdag H. Willibrordus, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

In hoofdstuk 12 begint een derde deel van de brief. Hier begint de aansporing, die een klassiek onderdeel is van elke brief. Ze komt hier, na het ‘leerstellige’ deel van de brief, op de juiste plaats: we gehoorzamen toch niet om Gods gunsten te verdienen, maar ons gehoor geven aan Gods geboden is gevolg en dank omwille van alles wat God voor ons deed en zal doen.

EERSTE  LEZING                                            Rom. 12, 5-16a
Wij vormen allen te zamen in Christus één lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Broeders en zusters,

Wij vormen allen tezamen in Christus één lichaam;
maar als individu, ieder voor zich genomen,
zijn wij aangewezen op elkaar
evenals de ledematen van het lichaam.
De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen
naar de bijzondere genade
die ieder van ons is geschonken.
Hebt gij de gave der profetie ontvangen,
gebruik die in overeenstemming met het geloof.
Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen,
leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht.
Wie een opwekkend woord heeft
moet anderen bemoedigen.
Wie iets heeft uit te delen
schenke het weg met mildheid.
Wie leiding geeft doe het met ijver,
en wie barmhartigheid bewijst doe het met blijmoedigheid.
Uw liefde moet ongeveinsd zijn.
Haat het kwade, weest het goede welgezind.
Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid.
Acht anderen hoger dan uzelf.
Laat uw ijver niet verflauwen,
weest vurig van geest,
dient de Heer.
Laat de hoop u blij maken,
houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.
Draagt bij voor de noden der heiligen,
beoefent de gastvrijheid.
Zegent hen die u vervolgen;
ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.
Verblijdt u met de blijden
en weent met hen die wenen.
Weest eensgezind.
Schikt u zonder hooghartigheid
in de omgang met gewone mensen.

TUSSENZANG                                   Ps. 131(130), 1, 2, 3

Bij U, Heer, ben ik veilig ;
bescherm mij in uw vrede.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden
hoger dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd.

ALLELUIA                       Joh. 8,12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 14, 15-24

Haast je naar de straten en stegen van de stad,
en nodig de mensen dringend uit binnen te komen,
want mijn huis moet vol worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei een der tafelgenoten tot Jezus:
´Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods.”
Hij antwoordde hem:
´Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten.
Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar
om aan de genodigden te zeggen: Komt, alles is gereed.
Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen.
De eerste liet hem zeggen:
Ik heb een akker gekocht
en moet die noodzakelijk gaan bekijken;
ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
Een tweede zei:
Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen;
ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
Weer een ander:
Ik ben zo pas getrouwd; daarom kan ik niet komen.
Bij zijn thuiskomst
bracht de dienaar dat alles aan zijn meester over.
Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval zijn dienaar:
Haast je naar de straten en stegen van de stad
en breng de armen, gebrekkigen,
blinden en kreupelen hier binnen.
Toen de dienaar hem zei:
Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd,
en nog is er plaats,
droeg de heer zijn dienaar op:
Ga naar de wegen en de binnenpaden
en nodig de mensen dringend uit binnen te komen,
want mijn huis moet vol worden.
Ik zeg u:
Geen enkel van de mannen die het eerst genodigd waren,
zal van mijn feestmaal proeven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: