Zaterdag H. Martinus van Tours, b..

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De opsomming van alle namen op het einde van Paulus’ brief is van groot belang. Paulus was nooit in Rome geweest, maar de lijst toont dat hij er vele vrienden heeft. In hun huis ontvangen Prisca en Aquila de christenen om eucharistie te vieren. Van die eerste christenen werd gezegd: “Kijk hoe zij elkaar liefhebben!”. Valt uit onze houding, onze levensstijl af te leiden hoe wij elkaar graag zien? Hoe kunnen wij, in kleine dingen, beetje bij beetje de eenvoud en de soberheid weergeven van dat dagelijks gedeelde geloofsleven?

EERSTE LEZING               Rom. 16, 3-9. 16. 22-27

Groet elkaar met de heilige kus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus
die hun leven voor mij op het spel hebben gezet ;
niet alleen ik ben hun dank verschuldigd
maar ook al de heidengemeenten.
Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.
Groet mijn geliefde Epénetus, Asia’s eersteling voor christus.
groet Maria, die zich zoveel moeite voor u heeft gegeven.
Groet Androníkus en Junias,
mijn landgenoten en medegevangenen,
mannen van aanzien onder de apostelen,
die al eerder christen waren dan ik.
Groet Ampliátus, mijn dierbare vriend in de Heer.
Groet Urbanus, onze medewerker inde zaak van Christus
en mijn geliefde Stachys.
Groet elkander met de heilige kus.
U groeten al de gemeenten van Christus.

Ik, Tertius, die deze brief heb opgenomen groet u in de Heer.
Gajus, gastheer van mij en van de hele christengemeente,
Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën
en onze broeder Quartus laten u groeten.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen !

Aan Hem die bij machte is u te bevestigen
in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig
– volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
maar nu is onthuld,
en krachtens de opdracht van de eeuwige God
aan de hand van profetische geschriften
aan alle heidenvolken is bekend gemaakt
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof –
aan Hem, de enige, alwijze God zij de heerlijkheid
door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

TUSSENZANG                 Ps. 145(144), 2-3, 4-5, 10-11

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw maatschappij,
uw macht verkondigen zij.

ALLELUIA                                                          Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 16, 9-15

Wanneer gij niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
“Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote ;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
“Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?
“Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen ?
“Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen :
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardige voor,
maar God kent uw hart.
“Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.”                                                                                                                              

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: