Maandag in de drieëndertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het eerste boek der Makkabeeën vertelt een verhaal van verzet: het is een epos over de joodse onafhankelijkheidsstrijd in de tweede eeuw voor Christus. Onder de toenmalige Syrische dynastie verzette groepen joden zich, onder leiding van de Makkabeeën, tegen een verregaande assimilatie met de Griekse cultuur. Het is voor ons, mensen uit de 21ste eeuw, belangrijk te beseffen dat het geloof steeds beleefd werd, en wordt in een specifieke historische context, in wisselende economische, sociale en culturele omstandigheden. Daarom is het ook vandaag belangrijk om de tekenen van de tijd te leren zien, om de tekens van God te onderscheiden, te lezen en te interpreteren. Elke tijd, elke cultuur en elke samenleving vraagt om een aangepaste aanpak van de verkondiging, zonder daarbij de kern van ons geloof te verloochenen.

EERSTE LEZING              1 Makk. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

In die tijd kwam uit het geslacht van Alexander
een slecht mens voort, Antiochus Epiphanus,
de zoon van koning Antiochus,
die in Rome gijzelaar geweest was.
Hij werd koning in het honderdzevenendertigste jaar
van de heerschappij der Grieken.
In die tijd kwam in Israël een geslacht op,
dat zich om de wet niet bekommerde
en velen wist te winnen voor de gedachte
een verbond te sluiten met de volken rondom.
Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden,
hebben ons vele rampen getroffen.
Overtuigd van de juistheid van deze redenering
verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid
om naar de koning te gaan.
Deze verleende hun volmacht
om de levenswijze van de heidenen in te voeren.
Zij richtten in Jeruzalem een atletiekschool op,
zoals bij heidenen het gebruik was ;
zij lieten zich weer een voorhuid maken
en braken met het heilig verbond ;
zij bukten zich onder het juk van de volken
en lieten zich gebruiken om kwaad te doen.
Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit
dat allen één volk moesten worden
en dat ieder zijn eigen gebruiken moest opgeven.
Alle volken voegden zich naar het woord van de koning.
Zelfs onder de Israëlieten waren er velen
die gaarne de godsdienst van de koning aannamen,
aan de afgoden offerden en de sabbat niet meer hielden.
De vijftiende Kislew van het honderdvijfenveertigste jaar
liet de koning de gruwel der verwoesting bouwen
op het brandofferaltaar ;
in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht
en voor de ingang der huizen en op de pleinen
brandde men wierook.
Alle schriftrollen die men kon opsporen,
werden verscheurd en verbrand,
en degene bij wie men een boek van het verbond aantrof,
of die de wet nog onderhield,
werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht.
Toch bleven veel Israëlieten standvastig
en waren zij vastbesloten geen onreine spijzen te eten;
zij wilden liever sterven
dan zich met verboden spijzen te besmetten
en het heilig verbond te schenden.
Niet weinigen stierven dan ook.
Zeer zwaar drukte Gods toorn op Israël.

TUSSENZANG            Ps. 119(118), 53, 61, 134, 150, 155, 158

Wees mij barmhartig, Heer, en laat mij leven,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.

Ik ben verontwaardigd over de zondaars
die onverschillig zijn voor uw wet.
Al ben ik in de strikken van zondaars gevangen,
uw wet vergeet ik toch nooit.

Bevrijd mij uit de greep van de mensen
en laat mij volbrengen wat Gij beveelt.
Die mij achtervolgen komen steeds nader,
ze houden zich ver van uw wet.

Voor zondaars zal geen redding opdagen,
omdat zij geen acht slaan op wat Gij beschikt.
Hun trouweloosheid vervult mij met walging,
want om uw uitspraken geven zij niet.

ALLELUIA                     1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 18, 35-43

Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?
Heer, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens Jericho naderde
zat er langs de weg een blinde te bedelen.
De man hoorde veel volk voorbijtrekken
en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging.
Nu begon hij te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Jezus bleef staan
en gebood dat de blinde bij Hem gebracht zou worden.
Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
Hij antwoordde :
“Heer, maak dat ik zien kan !”
Jezus sprak tot hem :
“Word ziende !
“Uw geloof heeft u genezen.”
En terstond kon hij zien
en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte.
Toen heel het volk dat zag bracht het eer aan God.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: