Zaterdag in de vierendertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In het visioen van gisteren en vandaag ziet men heel duidelijk het apocalyptische genre, en het verschil tussen dit en het profetisch genre. Profeten spreken van Godswege op de mensen in, opdat ze zich zouden bekeren en daardoor een verandering ten goede zou optreden.Ze dreigen en waarschuwen voor hetgeen zal gebeuren indien men zich niet bekeert. Apocalyps verwacht helemaal niets meer van menselijke bekering. De tijd is rijp, de maat is vol. God zelf grijpt in en vestigt zijn Rijk.

EERSTE LEZING                     Dan. 7, 15-27

Het koningschap, de heerschappij en de luister
zal gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen sprak Daniël :
“Bij het visioen dat ik zag verkeerde ik inwendig in verwarring
en de beelden die door mijn hoofd gingen, verontrustten mij.
“Ik trad op een der aanwezigen toe
en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles.
“Hij gaf mij de volgende verklaring.
“De vier grote dieren zijn vier koningen
die op aarde zullen regeren ;
daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste
het koningschap ontvangen
en ze zullen het voor altijd,
van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten.”
Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest,
dat van alle andere verschilde,
buitengewoon vreeswekkend was,
tanden van ijzer had en klauwen van brons,
dat vrat en vermaalde,
en wat het overliet met zijn poten vertrapte;
en wat de tien horens op zijn kop beduidden
en de elfde, die opschoot en waardoor er drie uitvielen ;
die horen had ogen en een mond vol grootspraak
en zag er groter uit dan de andere.
In mijn visioen zag ik dat die horen strijd voerde
met de heiligen en hen overweldigde,
zodat de Hoogbejaarde kwam
en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste
en de tijd aanbrak
dat de heiligen het koningschap in bezit namen.
Toen zei mij iemand het volgende :
“Het vierde beest is een vierde koninkrijk,
dat op aarde zal bestaan ;
het zal van alle andere rijken verschillen ;
heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren.
“De tien horens zijn tien koningen,
die uit dat rijk zullen voortkomen
en na hen komt er nog een elfde,
die van de vorigen zal verschillen
en drie koningen ten val zal brengen.
“Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten,
de heiligen van de Allerhoogste mishandelen
en er op uit zijn feesttijden en wet te veranderen.
“En de heiligen van de Allerhoogste
zullen aan zijn macht zijn overgeleverd.
“Het gerechtshof zal plaats nemen
en men zal hem de heerschappij ontnemen
en hem voor goed te gronde richten en vernietigen.
“Dan zal het koningschap,
de heerschappij en de luister van al de rijken onder de hemel
gegeven worden
aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.
“Zijn koningschap is een eeuwig koningschap
en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.”

TUSSENZANG            Dan. 3, 82, 83, 84, 85, 86, 87

Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle mensen
Israël, prijst de Heer.

Looft de Heer, al zijn priesters,
al zijn dienaren, prijst Hem.

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vrome, ootmoedige harten, prijst Hem.

ALLELUIA                                                   Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                 Lc. 21, 34-36

Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens ;
laat de komst van de Mensenzoon
u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld.
“Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: