Eerste zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De zoektocht naar geluk gaat in onze wereld
alle richtingen uit.
Velen zoeken hun vreugde in het onmiddelijke:
ze willen alles en wel nu meteen.
Anderen zoeken het in aanzien en bezit,
of in de vruchten van menselijke inspanningen.

Er zijn ook mensen die het geluk zoeken in Jezus’ Evangelie:
omdat het de weg wijst;
omdat het geneest en tot voltooiing brengt.
Zij geloven dat waarachtig geluk vraagt
om de kunst van het wachten,
van het waken en bidden,
van het uitzuiveren en uitdiepen.
Laten wij ons vanaf vandaag – met Gods genade –
daadwerkelijk omkeren,
want aan het einde van deze bekeringsweg wacht geluk.

EERSTE LEZING                                           Jes. 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Scheur toch de hemel open en daal af.

Uit de profeet Jesaja

Gij, Heer, zijt onze Vader, onze Verlosser,
en uw Naam is eeuwig!
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde ?
Keer U weer tot ons
omwille van uw dienaren,
omwille van de stammen die uw eigendom zijn.
Scheur toch de hemel open en daal af
en de bergen zullen beven voor uw aanblik.

Gij daalt neer en de bergen wankelen
bij uw verschijnen.
Geen oor heeft gehoord, geen oog ooit gezien;
Gij alleen zijt God
en Gij staat bij allen die op U durven hopen.
Gij komt hun tegemoet
die met vreugde gerechtigheid beoefenen,
die bij al wat ze doen aan U denken!

Vertoornd waart Gij op ons
waar wij volhardden in het kwaad:
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden ?
Wij allen waren als onreinen,
onze goede werken als kleding door stonden bevuild.
Als bladeren zijn we afgevallen
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen,
die op U zijn vertrouwen durfde stellen:
Gij hadt immers uw aangezicht van ons afgewend
en Gij hadt ons prijsgegeven aan onze zonden.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader;
wij zijn het leem, Gij de boetseerder:
wij zijn slechts het werk van uw handen.

Antwoordpsalm                     Ps. 80(79), 2ac en 3bc, 15-16, 18-19

Keervers
God, richt ons weer op
en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de cherubs, verschijn met luister.
Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

TWEEDE LEZING                                         1 Kor. 1, 3-9
Vol verwachting zien wij uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets tekort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon
onze Heer Jezus Christus.

Vers voor het evangelie                                      Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 13, 33-37
Weest waakzaam want gij weet niet wanneer de Heer komt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Weest op uw hoede, weest waakzaam;
want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.
“Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.
“Bij het verlaten van zijn huis
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,
aan ieder zijn taak aangewezen
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.
“Weest dus waakzaam,
want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg.
“Als hij onverwachts komt,
laat hij u dan niet slapend vinden.

“En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen:
weest waakzaam!”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

                                                                        

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: