Tweede zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Bij de vreugdevolle adventsboodschap van God die naar ons toekomt
hoort ook de oproep tot bekering.
De Heer baant zijn weg immers niet zonder mensen.
De paden moeten worden rechtgetrokken
vooraleer Gods komen in de wereld zichtbaar wordt.
De heuvels van onrechtvaardigheid moeten worden geslecht,
de dalen van onverschilligheid opgevuld
om Gods zorgzame nabijheid een concreet gelaat te geven.

Deze ommekeer kunnen we onmogelijk realiseren op eigen kracht.
Dat hoeft ook niet: God zelf wil ons leven vernieuwen,
als wij Hem toelaten dit te doen.
Vaak zijn we echter te bang
om onze eigen zekerheden en plannen los te laten
en het te wagen met zijn Woord alleen.
Moge daarom de oproep tot bekering ook tot ons hart spreken.

EERSTE LEZING             Jes. 40, 1-5.9-11

Baan de Heer een weg.

Uit de Profeet Jesaja

“Troost, troost toch mijn volk,
-zegt uw God -,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”

Een stem roept:
“Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
“En verschijnen zal de glorie van de Heer
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
De mond van de Heer heeft het gezegd!”

Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant,
verkondig het luid, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
“Uw God is op komst!
“Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
“Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

Antwoordpsalm              Ps; 85(84), 9ab en 10, 11-12, 13-14

Keervers
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.

Genade en waarheid ontmoeten elkander,
de vrede omhelst de gerechtigheid.
Waarheid ontspruit uit de aarde,
gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

Dan schenkt de Heer ons zijn zegen
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

TWEEDE LEZING           2 Petr. 3, 8-14

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Vrienden,

Eén ding mag u niet ontgaan:
voor de Heer is één dag als duizend jaar
en duizend jaar als één dag.
De Heer talmt niet met zijn belofte
zoals sommigen menen,
maar Hij heeft geduld met u
daar Hij wil dat allen tot inkeer komen
en dat niemand verloren gaat.
Maar de dag des Heren zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelen dreunend vergaan
en de elementen zullen door vuur worden verteerd;
en de aarde en de daden op aarde verricht
zullen zich bevinden voor Gods oordeel.

Wanneer alles zo vergaat,
hoe moet gij dan uitmunten
door een heilig leven en innige vroomheid,
de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods,
waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan
en de elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed.
Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.

In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen,
in vrede met God.

Vers voor het evangelie       Lc. 3, 4.6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mc. 1, 1-8

Maakt de paden van de Heer recht.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
Volgens Marcus

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus,
de Zoon van God;
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, ik zend mijn bode voor u uit
die voor u de weg zal banen;
een stem van iemand die roept in de woestijn:
“Bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte;
hij preekte een doopsel van bekering
tot vergiffenis van zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem
trokken naar hem uit,
en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.

Johannes ging gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij predikte:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
“Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: