Maandag – H. Damasus 1, paus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Heel de schepping zal deelnemen aan de verheerlijking van de glorie van God. De mens deelt in die vernieuwing. Het motief van de terugkeer uit de ballingschap komt duidelijk naar voren. Ook wij worden aangesproken: maak slappe handen sterk; geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed verloren hebben. Een mooie opdracht om deze  tweede adventsweek in te zetten?

EERSTE LEZING             Jes. 35, 1-10

God komt om u te redden.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,
jubelen en bloeien de dorre vlakte.
“Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen.
“De glorie van de Libanon valt haar ten deel,
de luister van Karmel en Sjaron.
“Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen,
de luister van onze God.
“Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën.
“Spreek tot allen die de moed verloren hebben :
“Vat moed en vrees niet :
Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.”
Dan gaan de ogen van de blinde weer open
en zullen de oren van de dove geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen,
rivieren in de woestijn.
De dorre vlakte wordt een vijver,
het dorstig land één waterbron.
En op de plaats waar de jakhalzen huisden
zullen biezen groeien en groen riet.
Een hoge gebaande weg zal daar lopen,
die de heilige weg zal heten.
Geen onreine betreedt die weg
en de dwazen dwalen er niet.
Er zal geen leeuw te bekennen zijn
en wilde dieren komen er niet,
maar de vrijgekochten zullen die weg begaan,
en degenen die door de Heer verlost zijn,
zij zullen weer terugkeren.
Jubelend komen zij naar Sion,
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,
en pijn en gejammer nemen de vlucht.

TUSSENZANG            Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

God zelf zal komen om ons te verlossen (Jes. 35, 4d).

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA              Lc. 3, 4.6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 5, 17-26

Wij zijn getuige van ongehoorde dingen !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf,
zaten er ook Farizeeën en wetgeleerden bij
die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea
en uit Jeruzalem.
En de kracht des heren deed Hem genezingen verrichten.
Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan
die op een bed een verlamde met zich meedroegen.
Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen.
Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden
waarlangs ze hem konden binnenbrengen,
gingen ze het dak op
en lieten hem met bed en al
door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken,
voor de voeten van Jezus.
Toen Jezus hun geloof zag zei Hij :
“Vriend, uw zonden zijn u vergeven.”
Maar de schriftgeleerden en Farizeeën vroegen zich af :
“Wat is dat voor iemand die zo godslasterlijk speekt ?
“Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?”
Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen :
“Wat redeneert gij toch bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker
te zeggen : uw zonden zijn u vergeven ;
of te zeggen : sta op en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme –
“Ik zeg u, sta op,
neem uw bed mee en ga naar huis.”
Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op,
nam het bed waarop hij gelegen had mee
en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte.
Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God.
Vol ontzag zeiden zij :
“Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: