Vierde zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Deze laatste zondag van de advent
komt wel erg kort voor Kerstmis.
We horen hoe Maria door God geroepen wordt.
Ze komt naar  voor als een eenvoudige vrouw
die open staat voor Gods aanwezigheid.
Ze luistert en vraagt en geeft haar fiat.
Dit ja-woord zal de geschiedenis van de mensheid kleuren.
Maria schenkt aan de wereld een mens van God,
een redder, een leider.
Het is haar zoon, Jezus, die ons vandaag samenbrengt.
Omwille van Hem, omwille van zijn verrijzenis
komen we hier samen om God te danken.

EERSTE LEZING            2 Sam. 7, 1-5.8b-12.14a.16

Het rijk van David zal voor altijd standhouden voor het aanschijn van de Heer.

Uit het tweede boek Samuël

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis
en de Heer gezorgd had
dat al zijn vijanden in heel de omtrek hem met rust lieten,
zei hij tegen profeet Natan:
“Nu moet u eens zien!
“Zelf woon ik in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!”
Natan zei tot de koning:
“Doe gerust wat u van plan bent;
de Heer staat u bij.”

Maar diezelfde nacht nog
werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
“Zeg aan mijn dienaar David:
Zo spreekt de Heer:
Gij wilt voor mij een huis bouwen
en mij daarin laten wonen?
“Zo spreekt de Heer,
Heer van de hemelse machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
“Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt
als die van de groten van de aarde.
“Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen.
“Het wordt niet meer opgeschrikt
en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger,
in de tijd
dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld.
“Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
“De Heer kondigt u aan
dat Hij voor u een huis zal oprichten.
“Als uw dagen voleind zijn
en gij bij uw vaderen rust,
zal Ik de nazaat die gij verwekt,
hoog verheffen
en zijn koninklijke macht in stand houden.
“Ik zal hem tot vader zijn
en hij zal mijn zoon zijn.

“Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden;
uw troon staat vast voor eeuwig.”

Antwoordpsalm        Ps. 89(88), 2-3, 4-5, 27 en 29

Keervers
Uw gunsten, Heer, wil ik voor altijd bezingen.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: “Mijn gunst blijft eeuwig duren!”
De hemel is de grondslag van uw trouw.

“Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal Mij aanroepen: ‘Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.’
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.”

TWEEDE LEZING                  Rom. 16, 25-27

Het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, is nu onthuld.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Aan Hem
die bij machte is u te bevestigen
in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig
– volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
maar dat nu is onthuld,
en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God
aan de hand van profetische geschriften
aan alle heidenvolken is bekend gemaakt
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof –
aan Hem, de enige, alwijze God
zij de heerlijkheid
door Jezus Christus
in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Vers voor het evangelie       Lc. 1, 38

Alleluia.
Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                 Lc. 1, 26-38

Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David;
de naam van de maagd was Maria.

De engel trad bij haar binnen en sprak:
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt gezegend onder de vrouwen.”

Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.

Maar de engel zei tot haar:
“Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
“Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
“God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”

Maria echter sprak tot de engel:
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”

Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht,
heilig genoemd worden, Zoon van God.
“Weet dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand;
want voor God is niets onmogelijk.”

Nu zei Maria:
“Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.”

En de engel ging van haar heen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.


                              

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: