Maandag Doopsel van de Heer

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Wij zijn allen gedoopt in Christus
en gezalfd met zijn heilige geest.
We spiegelen ons aan het beeld van Jezus,
die nederig zijn plaats inneemt tussen de dopelingen,
afdaalt in het water van de Jordaan,
en zich buigt onder de hand van Johannes de Doper.
We vernemen de identiteit van het kind dat is opgegroeid:
Hij is de welbeminde Zoon.
Met Hem zijn wij onlosmakelijk verbonden.
Laten wij in deze eucharistie onze oude mens afleggen,
en ons bekleden met Christus zelf.

EERSTE LEZING               Jes. 55, 1-11

Komt naar het water en luistert, en gij zult leven.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:

“Komt naar hetwater, gij allen die dorst lijdt!
“Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
“Komt kopen,
geniet zonder geld
en zonder te betalen.
“Komt kopen wijn en melk.
“Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is ?
“Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt ?
“Luistert, luistert naar Mij:
dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.

“Neigt uw oor en komt naar Mij
en luistert,
en gij zult leven.
“Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u;
de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet.
“Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren,
tot vorst en gebieder over de naties.
“Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent
en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe
omwille van Israëls Heilige die u verheerlijkt.

“Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
“De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
“Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -,
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer
wanneer het mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

Antwoordpsalm             Jes. 12, 2cd-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Gij zult in vreugde water putten
uit de bronnen van heil.

De Heer is mij kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
Maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,

om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING            1 Joh. 5, 1-9

De Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft,
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden,
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen:
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen, niet door water alleen
maar door water en bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed,
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen,
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft;
God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.

Vers voor het evangelie           Joh. 1, 29

Alleluia.
Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:
Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc. 1, 7-11

Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd predikte Johannes:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
“Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
“Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde;
in U heb IK  welbehagen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: