Tweede zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Mensen die ons voorgingen in het geloof,
leerden ons Jezus kennen.
Door hen was Hij het zelf die ons riep.
Zo maakte Hij ons tot zijn leerlingen.
Ook vandaag laten wij ons hier door de Heer Jezus aanspreken.
‘Kom en zie’, zegt Hij.
Als christenen worden wij voortdurend geroepen
om te zien wat Jezus deed en om te doen zoals Hij.
Openen wij ons voor de Heer
en vragen wij dat Hij ons helpt.

EERSTE LEZING                                                  1 Sam. 3, 3b-10.19

Spreek, heer, uw dienaar luistert.

Uit het eerste boek Samuël

De lamp van God was nog niet gedoofd
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer
waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer:
“Samuël!”
Samuël antwoordde :
“Hier ben ik.”
Hij liep haastig naar Eli en zei :
“Hier ben ik.
“U hebt mij toch geroepen ?”
maar Eli antwoordde :
“Ik heb niet geroepen;
ga maar weer slapen.”

Toen riep de Heer opnieuw :
“Samuël!”
Samuël stond op, ging naar Eli en zei :
“Hier ben ik.
“U hebt mij toch geroepen ?”
Eli antwoordde:
“Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen.”
Samuël kende de Heer nog niet:
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.

En weer riep de Heer Samuël, nu voor de derde maal.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
“Hier ben ik.
“U hebt mij toch geroepen?”
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
En hij zei tot Samuël:
“Ga slapen
en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Toe kwam de heer bij hem staan en riep
evenals de vorige malen:
“Samuël, Samuël!”
En Samuël antwoordde:
“Spreek, uw dienaar luistert!”
Samuël groeide op;
de heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld.

Antwoordpsalm                                Ps. 40(39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Keervers
Ja, God, ik kom om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
en Hij sloeg acht op mij.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Gij hebt geen offer of geschenk gewild,
Gij hebt mijn oor geopend;
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: “Ja, ik kom!”

Want in de boekrol staat van mij geschreven
dat ik uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
uw wet staat in mijn hart geschreven.

Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekend gemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

TWEEDE LEZING                                        1 Kor. 6, 13c-15a.17-20

Uw lichamen zijn ledematen van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Het lichaam is er niet voor de ontucht maar voor de Heer,
en de Heer voor het lichaam.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood,
Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht.

Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus ?
Maar wie zich met de Heer verenigt,
is met Hem één geest.
Elke andere zonde die een mens bedrijft,
gaat buiten het lichaam om,
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.

Gij weet het:
uw lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in u woont, die gij van God hebt ontvangen.
Gij zijt niet van uzelf.
Gij hebt gekocht en de prijs is betaald.
Eert dan God met uw lichaam.

Vers voor het evangelie                                  Joh. 1, 41.17b

Alleluia.
Wij hebben de Messias gevonden die Christus genoemd wordt.
Genade en waarheid kwamen door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 1, 35-42

Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd stond Johannes daar,
met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak:
“Zie het Lam Gods.”
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om
en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun:
“Wat verlangt gij ?”
Ze zeiden tot Hem:
“Rabbi,
– vertaald betekent dit: Meester –
waar houdt Gij U op?”
Hij zei hun:
“Gaat mee om het te zien.”
Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die het gezegde van Johannes hadden gehoord
en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette, was zijn broer Simon
tot wie hij zei:
“Wij hebben de Messias
– dat vertaald betekent: de Gezalfde –
gevonden”,
en hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zei:
“Gij zijt Simon, de zoon van Johannes;
gij zult Kefas genoemd worden,
dat betekent: Rots.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: