Vierde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Er zijn mensen die spreken en indruk maken.
Anderen zeggen misschien hetzelfde,
maar hun boodschap komt niet over.
Dat geldt ook voor geloofsgetuigen:
als je daar echtheid voelt, dan raakt het meestal.
Dan voel je dat die persoon leeft vanuit zijn geloof.
Zo moet het ook bij Jezus zijn geweest:
zijn spreken kwam over als een gezagvol woord.
Hij sprak vanuit een levensverbondenheid met de Vader.
Vandaag spreekt Hij ons weer aan.

Kijken wij eerst op naar Jezus.
Begroeten wij Hem als de Heer die in ons midden komt
en die ons wil genezen en verbinden met zijn Vader.

EERSTE LEZING                    Deut. 18, 15-20

Ik zal een profeet doen opstaan en mijn woorden in zijn mond leggen.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:

“Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet doen opstaan zoals ik dat ben,
naar wie gij moet luisteren.
“Gij hebt dat immers bij de Horeb
op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd.
“Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen
en dat grote vuur niet meer zien,
anders sterf ik.

“De heer heeft mij toen gezegd:
Zij hebben gelijk,
“Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt.
“Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
“En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden die hij in mijn naam spreekt,
zal Ik zelf rekenschap vragen.
“Is er een profeet die zich vermeet
in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”

Antwoordpsalm              Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Keervers
Luistert heden naar Gods stem;
weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde,
knielen wij neer voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
“Weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.”

TWEEDE LEZING                     1 kor. 7, 32-35

Wie zijn hart vrij houdt, kan zorg hebben voor de dingen van de Heer om
heilig te zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte

Broeders en zusters,

Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer,
hoe hij de Heer kan behagen.
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen,
en zijn aandacht is verdeeld.
De vrouw die geen man meer heeft,
en het ongehuwde meisje
hebben zorg voor de dingen van de Heer,
om heilig te zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en zij wil haar man behagen.

Dit alles zeg ik tot uw bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.

Vers voor het evangelie            Mt. 4, 16

Alleluia.
Het volk dat in duisternis zat,
heeft een groot licht aanschouwd,
en over hen die gezeten zijn
in de schaduw van de dood,
is een licht opgegaan.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mc. 1, 21-28

Hij onderwees hen met gezag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.

Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?
“Ge zijt gekomen om ons in het verdergf te storten.
“Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.

Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
“Wat betekent dat toch?
“Een nieuwe leer met gezag!
“Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: