Vrijdag in de vijfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vandaag krijgen we de aankondiging van de scheuring van het Rijk vanuit een ander standpunt, nl. vanuit het noorden. Ook hier wordt deze onheilsvoorspelling op God betrokken. Gisteren was het God zelf die de scheuring van Salomo meedeelde. Hier ontvangt Jeroboam deze boodschap via de profeet Achia. Zoals zo dikwijls in de Bijbel, gebeurt dit in een symboolhandeling: het woord wordt vergezeld door een duidelijk symbolisch gebaar: de profeet scheurde een ‘nieuwe’ mantel in twaalf stukken en geeft er tien aan Jeroboam. (Let ook op de symbolische waarde van die ‘nieuwe’ mantel. Het rijk van Salomo is geen stervend rijk maar een weergaloos glanzend rijk).

EERSTE LEZING                    I Kon. II, 29-32 ; 12, 19

De Israëlieten braken met het huis van David.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die tijd gebeurde het dat Jeroboam
vanuit Jeruzalem op reis was
en onderweg de profeet Achia uit Silo ontmoette.
Zij waren alleen in het open veld.
Achia droeg een nieuwe mantel.
Hij pakte die, scheurde hem in twaalf stukken
en zei tot Jeroboam :
“Neem tien stukken,
want, zo zegt de Heer, de God van Israël :
Tien stammen van Salomo’s koninkrijk
scheur Ik los uit zijn hand en geef ze aan u.
“Eén stam mag hij behouden,
omwille van mijn dienaar David en omwille van Jedruzalem,
de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb uitverkoren.”

Zo braken de Israëlieten met het huis van David ;
dit is zo gebleven tot de huidige dag.

TUSSENZANG                     Ps. 81(80), 10-11ab, 12-13, 14-15

Ik ben de Heer, uw enige God,
hoor dan mijn volk, als Ik u waarschuw !

Nooit mag er een vreemde God zijn bij u,
aanbidt geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

Maar Israël heeft mijn stem niet gehoord,
mijn volk gehoorzaamde niet.
Toen liet Ik hen los met hun hard gemoed,
zij gingen hun eigen wegen.

Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij,
bewandelde Israël nu maar mijn paden ;
dan bracht Ik hun vijanden aanstonds ten val
en zou Ik mijn hand keren tegen hun kwellers.

ALLELUIA                 Ps. 119(118), 36, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordengt, Heer;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 7, 31-37

Hij laat doven horen en stommen spreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
vertrok Jezus uit de streek van Tyrus
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de streek van Dekápolis.
Men bracht een doofstomme bij Hem
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren
en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem : “Effeta”,
wat betekent : Ga open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt
zodat hij normaal sprak.
Hij verbood hun het aan iemand te zeggen ;
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,
des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit :
“Hij heeft alles wel gedaan,
Hij laat doven horen en stommen spreken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: