Tweede zondag in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

De berg is in de Schrift een plaats van Godsontmoeting.
Het vertrouwen van Abraham wordt er op de proef gesteld.
En de drie leerlingen van Jezus mogen Hem
op de berg reeds aanschouwen
als de Verrezene, in een glanzend wit kleed.
Een stem uit een wolk wijst Jezus aan
als ‘mijn Zoon, de Welbeminde’.
De leerlingen zijn diep aangedaan,
maar ze mogen er pas over vertellen
na Jezus’ kruisweg en Pasen.
Horen, zien en geduldig zwijgen is hun opdracht.

Keren wij ons nu tot de Heer Jezus;
openen wij ons hart om naar Hem te luisteren.

EERSTE LEZING                  Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Het offer van onze Vader Abraham.

Uit het Boek Genesis

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem:
“Abraham.”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
God zei:
“Ga met Isaäk,
uw enige zoon, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria
en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen,
als brandoffer op.”

Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen,
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar,
boven op het hout.

Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe:
“Abraham, Abraham!”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
“Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
“Ik weet nu dat gij God vreest
want gij hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden.”
Abraham keek om zich heen
en bemerkte een ram,
die met zijn horens in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.
Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel
tot Abraham
en zei:
“Bij Mijzelf heb Ik gezworen:
– zo spreekt de Heer –
omdat gij dit gedaan hebt
en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel
en de zandkorrels op het strand van de zee.
“Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde
omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”

Antwoordpsalm               Ps. 116b(115), 10 en 15, 16-17, 18-19

Keervers
Ik mag weer leven onder Gods oog
in het land van de levenden.

Ik bleef vertrouwen, al sprak ik:
“Ik ben gebroken van smart.”
Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Op ’t voorplein van uw tempel,
in u, Jeruzalem.

TWEEDE LEZING              Rom. 8, 31b-34

God heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Indien God vóór ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave
ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?

Vers voor het evangelie

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE              Mc. 9, 2-10

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
“Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.

Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen
wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: