Derde zondag in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Waar is het echte geluk, het echte leven te vinden?
Het antwoord van de Schrift is eenvoudig;
enkel bij God en zijn liefde.
Als wij de wegwijzers volgen die Hij ons heeft gegeven
zullen we ook leren
om in vrede te leven met elkaar.
Die weg gaan vraagt echter bekering,
bereidheid om naar Gods Woord te luisteren,
en de wil om de afgoden de rug toe te keren.
Vragen we om Gods Geestkracht,
opdat wij in deze weken
de weg van bekering verder kunnen gaan.

EERSTE LEZING                 Ex. 20, 1-17

De wet door Mozes gegeven.

Uit het Boek Exodus

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.

“Ik ben de Heer uw God
die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
“Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
“Gij zult geen godenbeelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.
“Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen
en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten, een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht,
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden,
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.
“Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;
want de Heer laat hen die zijn Naam lichtvaardig gebruiken,
niet ongestraft.
“Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.

“Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
“Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
“Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten:
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
“In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde,
de zee met al wat erin is, gemaakt.
“Maar de zevende dag heeft Hij gerust
en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.
“Eer uw vader en uw moeder.
“Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
“Gij zult niet doden.
“Gij zult geen echtbreuk plegen.
“Gij zult niet stelen.
“Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
“Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.”

Antwoordpsalm              Ps. 19b(18), 8, 9, 10, 11

Keervers
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.
Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.

TWEEDE LEZING             1 Kor.1,22-25

Wij verkondigen een gekruisigde Jezus, voor de mensen een aanstoot, maar voor hen die geroepen zijn, Gods wijsheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;
maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als Grieken,
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Vers voor het evangelie         Joh. 3, 16

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft,
eeuwig leven zal hebben.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                             Joh.2, 13-25

Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het paasfeest van de joden nabij was,
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal ui de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij:
“Weg met dit alles!
“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”

Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
“De ijver voor uw huis zal mij verteren.”

De joden richtten zich tot Jezus met de woorden:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt?”

Waarop Jezus hun antwoordde:
“Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de joden merkten op:
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd:
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?”
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden,
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.

Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven
bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen
omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak
en daarom was het niet nodig
dat iemand Hem over de mens inlichtte.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: