Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Vandaag zijn we op onze weg met Jezus naar Pasen
aangekomen aan de laatste halte voor Palmzondag en de Goede Week.
De profeet herinnert ons aan Gods belofte van een nieuw verbond
– het verbond dat met Jezus is begonnen.
Het evangelie houdt ons het geheim van het leven voor,
met het beeld van de graankorrel die sterft om leven te geven.
Laten we naar Hem kijken die ons de liefde van God toont
en ons toevertrouwen aan zijn barmhartigheid.

EERSTE LEZING                     Jer. 31-34

Ik zal een nieuw verbond sluiten en aan hun zonden niet meer denken.

Uit de profeet Jeremia

Er komt een tijd
– godsspraak van de Heer –
dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit.
Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
Want dat verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer -.

Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.

Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan
– godsspraak van de Heer -.
Dan vergeef Ik hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden.

Antwoordpsalm                     Ps. 51(50), 3-4, 12-13, 14-15

Keervers
Schep in mij een zuiver hart, mijn God.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

TWEEDE LEZING                     Hebr. 5, 7-9

Christus heeft gehoorzaamheid geleerd en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwig heil.

Vers voor het evangelie                   Joh. 12, 26

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                      Joh. 12, 20-33

Als de graankorrel in de aarde sterft, brengt hij veel vrucht voort.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Onder degenen
die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding
waren ook enige Grieken.
Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan
en vroegen hem:
“Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”

Filippus ging het aan Andreas vertellen
en tenslotte brachten Andreas en Filippus
de boodschap aan Jezus over.

Jezus echter antwoordde hun:
“Het uur is gekomen,
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt,
blijft hij alleen;
maar als hij sterft,
brengt hij veel vrucht voort.
“Wie zijn leven bemint, verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat,
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
“Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”
“Nu is mijn ziel ontroerd.
“Wat moet Ik zeggen?”
“Vader, red Mij uit dit uur?”
“Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen.”
“Vader, verheerlijk uw Naam.”

Toen kwam er een stem vanuit de hemel:
“Ik heb Hem verheerlijkt
en zal Hem wederom verheerlijken.”
Het volk dat erbij stond te luisteren,
zei dat het gedonderd had.
Anderen zeiden:
“Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Maar Jezus sprak;
“Niet om Mij was die stem
maar om u.
“Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats,
nu zal de vorst van deze wereld worden buitengeworpen;
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven,
zal Ik allen tot Mij trekken.”

Hiemee duidde Hij aan
welke dood Hij zou sterven.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: