Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
 Petrus geeft aan de gemeente in Jeruzalem het officiële verslag van een eerste opname van een heiden in de Kerk. Typisch voor Lucas is de beschrijving dat Petrus, uit eigen beweging naar Joppe gaat, dat was een Joodse stad. Naar Cesarea, de heidense stad, wordt hij ‘geroepen’, daar is voor Lucas God aan het werk. Doorheen het boek Handelingen zal steeds duidelijker worden dat Lucas veel belang hecht aan de werking van Gods Geest, die de Kerk en haar bedienaars leidt.

EERSTE LEZING                                                   Hand. 11, 1-18

God heeft ook aan de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen hoorden de apostelen en de broeders in Judea
dat ook de heidenen het woord van God hadden aangenomen.
Toen Petrus dan in Jeruzalem kwam
maakten de gelovigen uit de besnijdenis hem het verwijt :
“Gij hebt het huis van onbesnedenen betreden
en gij hebt met hen gegeten.”
Nu begon Petrus hun een geregeld verslag te geven :
“Ik was
-zo zei hij –
in de stad Joppe aan het bidden
toen ik in een geestverrukking een visioen zag :
een voorwerp, in de vorm van een groot laken,
dat aan de vier punten uit de hemel werd neergelaten,
daalde uit de hemel en kwam tot vlak bij mij.
“Ik keek er naar met gespannen aandacht
en zag viervoetige dieren,
wilde beesten, kruipende dieren en vogels.
“Bovendien hoorde ik een stem die tot mij zei :
Komaan Petrus, slacht en eet.
“Maar ik zei :
Dat in geen geval, Heer,
want nooit kwam er iets onheiligs of onreins in mijn mond.
“Maar de stem uit de hemel liet zich een tweede maal horen
en gaf mij ten antwoord :
Beschouw niet als onheilig
wat God rein heeft verklaard.
“Dit gebeurde tot drie keer toe
en toen werd alles weer naar de hemel opgetrokken.
“Terstond daarop
vervoegden zich drie mannen bij het huis waar we verbleven ;
ze waren uit Caesarea naar mij toegezonden.
“De Geest beval mij
zonder bedenken met hen mee te gaan.
“Ook deze zes broeders gingen met mij mee
en wij traden het huis van die man binnen.
“Hij vertelde ons
hoe hij een engel in zijn huis had zien staan die zei :
Zend iemand naar Joppe
om Simon, bijgenaamd Petrus, te halen.
“Die zal u zeggen
op welke wijze gij en heel uw huis redding kunt vinden.
“Juist was ik begonnen te spreken
toe de heilige Geest op hen neerkwam
zoals in het begin ook op ons.
“Toen dacht ik terug aan het woord van de Heer,
hoe Hij gezegd had :
Johannes doopte met water
maar gij zult gedoopt worden met de heilige Geest.
“Indien God hun nu dezelfde gave gegeven heeft als aan ons
die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus,
hoe zou ik dan in staat geweest zijn God tegen te houden ?”
Toen zij dat gehoord hadden
waren zij gerustgesteld
en zij verheerlijkten God met de woorden :
“Zo heeft God dan ook aan de heidenen
de bekering ten leven geschonken.”

TUSSENZANG          Ps. 42(41), 2-3 ; Ps. 43(42), 3, 4

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.
of : Alleluia.

Zoals een hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft,
en loof U bij de citer, God, mijn God.

ALLELUIA                       Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 10, 1-10

Ik ben de deur van de schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wie niet door de deur
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en rover.
“Maar wie door de deur binnengaat
is de herder van de schapen.
“Hem doet de deurwachter open.
“De schapen luisteren naar zijn stem ;
hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
“En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht
trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen omdat zij zijn stem kennen.
“Een vreemde echter zullen ze niet volgen;
integendeel, zij zullen van hem wegvluchten
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.”
Deze gelijkenis vertelde Jezus hun,
maar ze begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
Een andere keer zei Jezus tot hen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Ik ben de deur van de schapen.
“Allen die vóór Mij zijn gekomen
zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
“Ik ben de deur.
“Als iemand door Mij binnengaat
zal hij worden gered ;
hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
“De dief komt alleen maar om te stelen,
te slachten en te vernietigen ;
Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten,
en wel in overvloed.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.