Vijfde paaszondag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Geen christelijk leven zonder verbondenheid!
Zoals Jezus verbonden leefde met zijn Vader
en Hij ook nu leeft in Gods eeuwige liefde,
zo kunnen wij slechts bevrijd leven in diezelfde verbondenheid.
Jezus is de wijnstok, wij zijn de ranken.
Los van Hem kunnen wij niets.
En toch blijft de drang groot om te leven op eigen kracht…
Vragen wij daarom om vergeving
zodat Hij de verbondenheid kan herstellen.

EERSTE LEZING                                         Hand. 9, 26-31

Hij verhaalde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die tijd deed Paulus,
in Jeruzalem aangekomen,
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten,
maar allen waren bang van hem
omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was.

Barnabas trok zich zijn lot aan,
bracht hem bij de apostelen
en verhaalde hun
hoe Paulus onderweg de Heer
gezien
had
en deze tot hem had gesproken,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was
in de naam van Jezus.
Voortaan ging Paulus in Jeruzalem geregeld met hen om
terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer.
Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten.
Dezen probeerden hem te vermoorden.
Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten zij hem weg naar Caesarea
en lieten hem naar Tarsus vertrekken.

Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door de vertroosting van de heilige Geest.

Antwoordpsalm                                               Ps. 22(21), 26-27, 28 en 30, 31-32

Keervers
Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
bij de godvrezenden breng ik U dank.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren.
En nedervallen zullen voor zijn aangezicht
de stammen en de volken overal.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden,
dit heeft de Heer gedaan.

TWEEDE LEZING                                       1 Joh. 3, 18-24

Dit is zijn gebod: dat wij geloven en liefhebben.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen
maar met concrete daden.
Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid
dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn
ons geweten geruststellen,
ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart
en Hij weet alles.

Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.

En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt,
blijft in God
en God blijft in Hem.
En dat Hij in ons woont,
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

Vers voor het evangelie                                      Joh. 15, 4a.5b

Alleluia.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 15, 1-8

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt,
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij,
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.

“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft,
wordt hij weggeworpen als rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt:
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerling zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: