Zesde Paaszondag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In de liturgie van vandaag is ‘liefde’ een sleutelwoord.
Die liefde vindt in God haar bron,
ze is in Jezus op een unieke manier zichtbaar geworden,
maar ze is ook werkzaam
in ieder mens die zich openstelt voor Gods Geest.
Als wij verbonden blijven met de bron van Gods liefde,
kunnen ook wij de weg van Jezus gaan.
Dan wordt ons leven zinvol en vruchtbaar.
In deze eucharistie schenkt God ons zijn liefdevolle nabijheid.
Laten wij ons ervoor open stellen en er Hem om danken.

EERSTE LEZING                            Hand. 10, 25-26.34-35.44-48

Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
“Sta op,
ik ben ook maar een mens.”

Petrus nam het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van personen bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet,
Hem welgevallig is.”

Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren,
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort,
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.

Toen zei Petrus:
“Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Antwoordpsalm                 Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Keervers
De Heer toonde zijn gerechtigheid aan de volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken;
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

De hele aarde aanschouwde
het heil van de Heer, onze God.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

TWEEDE LEZING                                                   1 Joh. 4, 7-10

God is liefde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft,
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is,
heeft zich onder ons geopenbaard,
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Vers voor het evangelie               Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Joh. 15, 9-17

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad.
“Blijft in mijn liefde.
“Als gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik die de geboden van mijn Vader heb onderhouden,
in zijn liefde blijf.
“Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

“Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
“Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.

“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
“Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.

“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: