Zevende paaszondag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Christen zijn lijkt in deze tijd soms ver af te staan
van de wereld waarin we leven.
We worden erover bevraagd, door vrienden, collega’s
wat nog zorgwekkender kan voelen.

Toch is het zo: als we Jezus willen volgen
kunnen we niet ook gelijk van de wereld zijn.
Er gebeurt iets met ons, iets nieuws:
we richten ons leven op God, die liefde is.
En dat is inderdaad niet van deze wereld.
Jezus nodigt ons uit
te gaan leven voor de wereld,
deze te zien en tegemoet te treden
als schepping van de liefdevolle God.
Laten wij ons dan openstellen voor God,
zodat zijn liefde in ons kan komen wonen,
en wij, in zijn naam, de wereld meer bewoonbaar maken.

EERSTE LEZING                                     Hand. 1, 15-17.20a.20c-26

Een van hen moet met ons getuige worden van zijn verrijzenis.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep
van ongeveer honderdtwintig personen bijeen –
en sprak:

Broeders en zusters,
het Schriftwoord moest in vervulling gaan
dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas,
die de gids is geworden
van hen die Jezus gevangen namen.
“Hij behoorde tot ons getal
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
“Er staat immers geschreven in het boek van de psalmen:
Een ander neme zijn ambt over.
“Dus moet een van de mannen
die tot ons gezelschap behoorden
gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.

Men stelde er twee voor:
Jozef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus,
en Mattias.
Toen baden zij als volgt:
“Gij Heer, die aller harten kent,
wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,
waaraan Judas ontrouw werd
om heen te gaan naar zijn eigen plaats.”
Toen liet men loten
en het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Antwoordpsalm                                 Ps. 103(102), 1-2, 11-12, 19-20ab

Keervers
De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

TWEEDE LEZING                                                       1 Joh. 4, 11-16

Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Als God ons zozeer heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.

En wij, wij hebben gezien
en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de Heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde:
wie in de liefde woont,
woont in God
en God is met hem.

Vers voor het evangelie                                 Joh. 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga heen, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Joh. 17, 11b-19

Dat zij één mogen zijn zoals Wij

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

in die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was,
bewaar in uw Naaam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was,
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
“Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.

“Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
“Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
“Zij zijn niet van de wereld
zoals Ik niet van de wereld ben.

“Wijd hen U toe in de waarheid.
“Uw woord is waarheid.
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt,
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: