http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de zevende week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het is niet goed de apostelen  te snel te veroordelen. Als we eerlijk zijn met onszelf beseffen we dat we ons ook wel eens iets toe-eigenen, of dat we ons in onze taak bedreigt voelen door concurrenten. De Heer zet ons aan tot een open houding. Het betaamt een christen het goede te erkennen en te waarderen dat ook buiten de geloofsgemeenschap gebeurt. Gods Geest waait immers waar Hij wil.

EERSTE  LEZING                                                       Jak. 4, 13-17
Wat is uw leven ? Gij zoudt moeten zeggen :
Als de Heer het wil . . .

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die zegt :
“Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad,
wij zullen er een jaar doorbrengen
en handel drijven en geld verdienen . . .”
gij weet niet eens wat de dag van morgen u zal brengen !
Wat is uw leven ?
Een nevel
die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen.
Gij zoudt moeten zeggen :
“Als de Heer het wil,
zullen wij in leven zijn
en dit of dat doen . . .”
In plaats daarvan bluft en snoeft ge
vol overmoed ;
al die grootspraak is verkeerd.
Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat,
doet zonde.

TUSSENZANG                                            Ps. 49(48), 2-3, 6-7, 8-10, 11

zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen
(Mt. 5, 3).

Luistert, volken, naar deze woorden,
gij aardbewoners, wilt het verstaan ;
eenvoudige lieden, aanzienlijke heren,
rijken en armen, wie ge ook zijt.

Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden,
wanneer ik door booswichten word belaagd ?
Door mensen die rekenen op hun rijkdom
en die zich beroemen op hun bezit.

Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen,
zijn eigen losgeld betalen aan God ?
Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven,
nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.

We zien dat ook wijzen eens moeten sterven,
met dommen en dwazen gaan zij te niet.
Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten,
het graf zal voor altijd hun woning zijn.

ALLELUIA                                                                 Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mc. 9, 38-40
Wie niet tegen ons is, is voor ons.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Johannes tot Jezus :
“Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”
Maar Jezus zei :
“Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
“Wie niet tegen ons is, is voor ons.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: