Zondag Heilige Drie-eenheid

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het feest van de heilige Drie-eenheid
probeert te raken aan de onpeilbare diepte van Gods liefde.
God heeft zich immers aan de mensen laten kennen,
als de Vader, die alles in het leven roept en zorg voor ons draagt,
als de  Zoon, die toont hoe God heel nabij komt,
als de Geest, die ons van binnenuit vernieuwt
en helpt om meer op Jezus te gelijken.
God heeft zich laten kennen
als één grote beweging van liefde, genegenheid en zelfgave.
Het mysterie dat we vandaag vieren
zegt niets anders dan dat God die liefde zelf is.
Wij worden uitgenodigd om deelgenoot te worden aan die liefde
tussen Vader, Zoon en Geest.
Laten we in deze viering ons hart daar voor openstellen.

EERSTE LEZING                                              Deut. 4, 32-34.39-40

De Heer is God in de hemel daarboven en op aarde beneden; er is geen ander.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:

“Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
“Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd
of is er ooit iets dergelijks gehoord?
“Heeft het volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals gij,
en daarbij het leven behouden?
“Of heeft ooit een god gepoogd
uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen,
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God
die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?

“Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God
in de hemel boven en op de aarde beneden;
er is geen ander.
“Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
“Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven
op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”

Antwoordpsalm                                  Ps. 33(32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22

Keervers
Zalig het volk dat de Heer heeft als God.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt,
de geest uit zijn mond schiep de hemelse machten.
Want Hij sprak een woord en alles ontstond,
Hij gaf bevel en het kwam te voorschijn.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming;
dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

TWEEDE LEZING                                                     Rom. 8, 14-17

Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet roepen: “Abba, Vader!”

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen
die ons doet uitroepen:
“Abba, Vader!”
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus,
daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Vers voor het evangelie                                           Vgl. Apok. 1, 8

Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                Mt. 28, 16-20

Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toe zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
“Gaat dus
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en leert hun
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
“Ziet, Ik ben met u,
alle dagen,
tot aan de voleinding der wereld.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

                             

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: