Donderdag SACRAMENTSDAG

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Het feest dat we vandaag vieren is in onze contreien ontstaan
en wordt sinds de dertiende eeuw door de hele Kerk gevierd.
Sacramentsdag bevat een verwijzing naar Witte Donderdag:
de dag waarop Jezus het laatste avondmaal vierde
en daarmee de eucharistie instelde.
Hij gaf brood en wijn aan al zijn leerlingen
als een blijvend en zichtbaar teken van zijn grenzeloze liefde.
God heeft het volk Israël in de woestijn
gevoed met manna om van te leven.
Vandaag geeft Jezus ons zijn lichaam en bloed
om ons te laten delen in zijn liefdevolle aanwezigheid,
niet alleen op Witte Donderdag of in de sterke paastijd
maar het hele jaar rond.

EERSTE LEZING                                                      Ex. 24, 3-8

Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit.

Uit het boek Exodus

In die dagen stelde Mozes het volk in kennis
van alle woorden en bepalingen van de Heer.
Eenstemmig betuigde het volk:

“Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft,
zullen wij onderhouden.”

Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift.
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg
een altaar
en stelde twaalf wijstenen op,
naar de twaalf stammen van Israël.
Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht
stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer.

Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen
terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar.
Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk.
En zij verzekerden:
“Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.”
Vervolgens nam Mozes het bloed,
sprenkelde dat over het volk en sprak:
“Dit is het bloed van het verbond dat de Heer,
op grond van al deze woorden, met u sluit.”

Antwoordpsalm                                       Ps. 116b (115), 12-13, 15 en 16ac, 17-18

Keervers
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
De beker des heils zal ik nemen,
aanroepen de naam van de Heer.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
O Heer, ik ben uw dienaar,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

TWEEDE LEZING                                                  Hebr. 9, 11-15

Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige;
ze is niet gemaakt door mensenhand,
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens en voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.

Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed!
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

En daarom is Hij Middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn,
het erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.

Vers voor het evangelie                                       Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levend brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mc. 14, 12-16.22-26

Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Op de eerste dag van het ongedesemde brood,
de dag waarop men het paaslam slacht,
zeiden de leerlingen tot Jezus:
“Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen
zodat Gi het paasmaal kunt houden?”

Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar de stad
en daar zult ge een man tegenkomen
die een kruik draagt;
volgt hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat:
De Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij,
waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden?
“Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien
met rustbedden en van al het nodige voorzien;
maakt daar alles voor ons klaar.”

De leerlingen vertrokken,
gingen de stad binnen,
vonden alles zoals Hij het hun gezegd had
en maakten het paasmaal gereed.
Onder de maaltijd nam Jezus het brood,
sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun, met de woorden:
“Neemt,
dit is mijn lichaam.”
Daarna nam Hij de beker
en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe
en zij dronken allen daaruit.
En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn bloed van het Verbond,
dat vergoten wordt voor velen.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw,
zal drinken in het Koninkrijk van God.”

Nadat zij de lofzang gezongen hadden,
gingen zij naar de Olijfberg.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: