Negende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
God heeft ons tot leven geroepen,
opdat wij volop zouden leven.
Jezus heeft in zijn woorden en daden
mensen de weg getoond naar dat volle leven:
Hij heeft genezing gebracht, verzoening en vrede.
Zijn persoon en boodschap zijn vandaag
een richtsnoer voor ons leven.
Moge de ontmoeting met Hem in de eucharistie
een heilig moment zijn,
waaruit wij nieuwe kracht en vreugde putten.

EERSTE lezing                      Deut. 5, 12-15

Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte.

Uit het boek Deuteronomium

Dit zegt de Heer:

“Onderhoud de sabbat:
die moet heilig voor u zijn
zoals de Heer uw God u heeft geboden.
“Zes dagen kunt ge werken en al uw arbeid verrichten
maar de zevende dag is een sabbat voor de Heer uw God.
“Dan moogt ge geen enkele arbeid verrichten,
gijzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,, 3-4, 5-6ab, 6c-8a, 10-11ab
uw rund niet, uw ezel niet, uw overige vee niet
en ook niet de vreemdeling binnen uw poorten.
“Dan kunnen uw slaaf en uw slavin uitrusten evenals gijzelf.

“Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte
en dat de Heer uw God u met sterke hand
en opgestoken arm uit dat land heeft geleid.
“Daarom heeft Hij u geboden de sabbat te onderhouden.”

Antwoordpsalm     Ps. 81(80) 3-4, 5-6ab, 6c-8a, 10-11ab

Keervers

Huldigt de Heer, onze sterkte.

Laat horen uw liederen, slaat de cimbalen,
speelt op uw citer en lier.
Laat schallen de hoorn op nieuwe maan;
op volle maan onze feestdag.

Zoals het voor Israël vastgesteld is,
bevolen door Jakobs God.
Zoals Hij het volk van Jozef gebood
toen Hij ten strijde trok tegen Egypte.

Nu hoor ik een stem, die ik nooit heb gehoord:
Ik heb u de last van uw schouders genomen.
Uw handen lieten de draagkorven staan;
gij hebt Mij geroepen, ik heb u bevrijd.

Nooit mag er een vreemde God zijn bij u,
aanbid geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

TWEEDE LEZING                           2 Kor. 4, 6-11

Het leven van Jezus wordt in uw lichamen geopenbaard.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Dezelfde God die gezegd heeft:
“Licht moet schijnen uit het duister”
is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid
die ligt over het gelaat van Christus.

Maar wij dragen deze schat in aarden potten;
duidelijk blijkt
dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Wij worden aan alle kanten bestookt
maar raken toch niet klem;
wij zien geen uitweg meer
maar zijn nooit ten einde raad;
wij worden opgejaagd
maar niet in de steek gelaten;
wij worden neergeveld
maar gaan er niet aan dood.
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee,
want ook het leven van Jezus
moet in ons lichaam openbaar worden.
Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd
om Jezus’ wil
opdat ook het leven van Jezus
zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.

Vers voor het evangelie                        Joh. 17, 17b.a

Alleluia.
Uw woord, Heer, is waarheid
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mc. 2, 23-28
De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizeeën zeiden tot Hem :
“Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had
en hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij onder de hogepriester Abjatar
het huis van God binnenging
en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten,
en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?”
En Hij voegde er aan toe :
“De sabbat is gemaakt om de mens
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: