Maandag in de negende week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
We moeten vooral de omstandigheden voor ogen houden waarin Jezus deze parabel vertelt. Het is in Jeruzalem, voor een massa mensen tussen wie zowel de leerlingen als de hogepriesters en geleerden van het Sanhedrin zich bevinden. De laatsten broeden op een plan om Jezus aan te houden. In de parabel vloeit veel bloed – we voelen de passie naderen, het zal nog een kwestie van dagen zijn. We begrijpen de eigenaar van de wijngaard in eerste instantie niet: wie is zo gek om maar dienaren te blijven sturen in de gegeven omstandigheden? Alleen God, bij nader inzien, alleen God heeft dat oneindige geduld, de volharding, de liefde waarvan we ons beginnen af te vragen hoever Hij daarin wel kan gaan. Zeer ver, zo blijkt: want God houdt van zijn wijngaard, van zijn mensheid, van zijn geliefde Zoon.

EERSTE LEZING                                 II Petr. 1, 1-7

Christus heeft verheven en onschatbare beloften
voor ons gerealiseerd,
waardoor wij deel hebben gekregen aan Gods eigen wezen.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Simon Petrus,
dienstknecht en apostel van Jezus Christus,
aan hen die
door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Chritus
met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof.
Genade voor u
en vrede in rijke overvloed
door de kennis van onze Heer !

Want al wat voor leven en vroomheid nodig is,
heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken
met de kennis van Hem
die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht.
Door die heerlijkheid en macht
heeft Hij verheven en onschatbare beloften voor ons gerealiseerd,
waardoor gij deel hebt gekregen aan Gods eigen wezen,
na ontkomen te zijn aan het bederf van de zelfzucht
dat de wereld heeft aangetast.
Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd,
de deugd met kennis,
de kennis met zelfbeheersing,
de zelfbeheersing met standvastigheid,
de standvastigheid met godsvrucht,
de godsvrucht met broederliefde
en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen.

TUSSENZANG                                                  Ps. 91(90), 1-2, 14-15, 16

Voor u is de Heer : mijn God, op wie ik vertrouw.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer : mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen,
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.

Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
mijn zegen zal hij ervaren.

ALLELUIA                                                        I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord der prediking,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is :
het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mc. 12, 1-12

De wijnbouwers doodden de geliefde zoon
en wierpen hem buiten de wijngaard.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
.

In die tijd begon Jezus
tot de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
te spreken in gelijkenissen:
“Er was eens een man die een wijngaard aanlegde,
er een omheining omheen zette,
een wijnpers erin uithakte en er een wachttoren in bouwde;
daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers
en hij vertrok naar den vreemde.
Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers
om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard
van hen in ontvangst te nemen.
Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem
en stuurden hem met lege handen terug.
Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe.
Maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem.
Weer stuurde hij er een, maar hem doodden zij;
en zo nog verscheidene anderen
die zij mishandelden en doodden.
Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon.
Die stuurde hij als laatste naar hen toe,
in de veronderstelling:
Mijn zoon zullen ze wel ontzien.
Maar de wijnbouwers zeiden onder elkaar:
Dit is de erfgenaam;
vooruit, laten we hem vermoorden,
dan zal de erfenis voor ons zijn.
Ze grepen hem vast, doodden hem
en wierpen hem buiten de wijngaard.
Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen?
Hij zal komen,
de wijnbouwers ter dood brengen
en de wijngaard aan anderen geven.
Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd
is juist de hoeksteen geworden.
Op last van de Heer is dat gebeurd
en het is wonderbaar in onze ogen.”

Zij zonnen nu op een middel om zich van Hem meester te maken,
maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen
dat de gelijkenis die Hij vertelde op hen sloeg.
Zo lieten ze Hem met rust en verwijderden zich.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: