Vrijdag H. Hart van Jezus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Zelfs als zijn liefde miskend wordt, blijft God trouw. Want ook na zijn dood blijft Jezus een bron van goddelijk leven: er stroomt bloed en water uit zijn zijde. In de sacramenten van het doopsel (water) en de eucharistie (bloed) komt deze levensstroom tot ons: Jezus wil zijn intrek nemen in ons hart om het gelijkvormig te maken aan dat van Hem. Geworteld blijven in de liefde: dat is ook de bede van Paulus. Laten wij dankbaar opzien naar de gekruisigde. Want ook voor ons geldt: de dag is nabij dat ge water zult putten met opgeruimd hart uit de bron van het heil (Js 12,3).

EERSTE LEZING                                                     Hos. 11, 1.3-4.8c-9

Mijn hart slaat om.

Uit de profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
“Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
“Hij echter wilde maar niet weten
dat Ik het was die hem behoedde.
“Met zachte leidsels heb Ik hem gemend,
met teugels van liefde.
“Ik was voor hem als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
“Ik reikte hem zijn voedsel toe.

“Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw ten gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
“Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.”

Antwoordpsalm                                        Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Gij zult in vreugde water putten
uit de bronnen van heil.

Ja, Hij is de God van mijn heil,
Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet te vrezen;
De Heer is mijn kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,
om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING                                            Ef. 3, 8-12.14-19

De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Aan mij, de allerminste van alle heiligen,
is de genade gegeven,
aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat door middel van de Kerk
thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo waszijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus , onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem,
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, mét alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Vers voor het evangelie                                    1 Joh. 4, 10b

Alleluia.
God heeft ons liefgehad
en zijn Zoon gezonden
als zoenoffer voor onze zonden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Joh. 19, 31-37

Men doorstak zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Aangezien het voorbereidingsdag was
en de joden niet wilden
dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven
-het was bovendien een grote sabbat -,
vroegen zij aan Pilatus verlof
de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Daarom kwamen de soldaten
en sloegen
zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd,
de benen stuk.
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was,
sloegen zij Hem de benen niet stuk,
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans;
terstond kwam er bloed en water uit.

Die het gezien heeft, getuigt hiervan;
zijn getuigenis is waar
en hij weet dat hij de waarheid zegt,
opdat ook gij zoudt geloven.
Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden:
“Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld”,
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt:
“Zij zullen opzien naar hem die zij hebben doorstoken”.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: