http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Thomas, apostel

Inleiding
Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.
Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.
Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Thomas was een eerlijk en kritisch mens. Hij kende de vreugde de Heer te herkennen.Hij aarzelt op dat moment dan ook om zijn ongelijk toe te geven. Zijn antwoord op de ontmoeting met de verrezen Christus is een geloofsbelijdenis: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Deze woorden mogen wij tot de onze maken. Ook in moeilijke omstandigheden zullen wij door dit eenvoudig gebed kracht vinden om te blijven geloven in Hem die we hebben herkend.

EERSTE LEZING                                                 Ef. 2, 19-22

Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs
Broeders en zusters,

Gii ziit geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwiil de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in ziin voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gii mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                                      Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie (Mc. 16,15)
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;
omdat Hii bii ons ziln goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eewigheid stand.

ALLELUIA                                                                 Joh, 20, 29

Alleluia.
Omdat gii Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Joh. 20,24-29

Mijn Heer en mijn God !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd
was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam.
De anderen vertelden hem :
“Wii hebben de Heer gezien.”
Maar hii antwoordde :
,,À1s ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie,
en miin vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en miin hand in ziin ziide leggen,
zal ik het niet geloven.”
Àcht dagen later waren ziin leerlingen weer in het huis biieen,
en nu was Thomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun rnidden staan en zei”
“Vrede zii u.”
Vervolgens zei Hii tot Thomas :
,,Korm hier met uw vinger en bezie miin handen.
,,Steek uw hand uit en leg die in miin ziide
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Thomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem :
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge ?
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: