Veertiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Het lijkt even vakantietijd voor Jezus:
Hij begeeft zich naar Nazareth, waar Hij is opgegroeid.
Maar Hij krijgt geen hartelijk onthaal
als Hij er optreedt in de synagoge.
Zijn dorpsgenoten nemen aanstoot aan Hem.
Hier en nu presenteert Jezus zich aan ons.
Hoe onthalen wij Hem?
Staan wij open voor het bijzondere van zijn woorden en daden?
Kunnen wij verwonderd zijn over Hem
en zijn wonder aan ons laten gebeuren?
Mogen wij Hem onthalen in openheid en in vreugde.

Laten wij de Heer begroeten
en ons openstellen voor zijn wondere aanwezigheid.
Dat zijn ontferming over ons mag komen.

EERSTE LEZING                                                   Ez. 2, 2-5

Het volk is weerbarstig en zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.

Uit de profeet Ezechiël

In die dagen kwam de Geest over mij.
Hij deed mij recht overeind staan
en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak.
Hij zei:

“Mensenkind, Ik zend u tot de kinderen van Israël,
tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet;
zij en hun voorvaderen
hebben opstand tegen Mij gepleegd
tot op deze dag toe.
“Het is een nukkig en weerbarstig volk.
“Tot hen zend Ik u en u zult zeggen:
Zo spreekt God de Heer.

“En of zij nu luisteren of niet,
-het is een opstandig volk-
zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.”

Antwoordpsalm                                Ps. 123(122), 1-2ab, 2bcde, 3-4

Keervers
Ons oog richt zich op de Heer
tot Hij zich om ons bekommert.

Tot U sla ik mijn ogen op,
tot U, die woont in de hemel.
Zoals het oog van de slaaf,
gericht op de hand van zijn meester.

Zoals het oog van de dienstmaagd,
gericht op haar meesteres;
zo richt zich ons oog op de Heer onze God
tot Hij zich om ons bekommert.

Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons,
wij kunnen de hoon niet meer dragen.
Die dronkemans-spot, dat verwaande geschimp,
wij hebben een afschuw ervan!

TWEEDE LEZING                                                   2 Kor. 12, 7-10

Ik zal roemen op mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Er is
-want anders zouden die buitengewone openbaringen
mij verwaand kunnen maken –
er is een doorn in mijn vlees gestoken,
als een bode van satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen
dat hij van mij zou weggaan.
Maar de Heer antwoordde mij:
“Je hebt genoeg aan mijn genade.
“Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.”

Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.
Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne
zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben,
dan ben ik sterk.

Vers voor het evangelie                            Jes. 61, 1 (vgl. Lc. 4, 18)

Alleluia.
De Geest des Heren is over Mij gekomen,
Hij heeft Mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te verkondigen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 6, 1-6

Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus vandaar weg
om zich naar zijn vaderstad te begeven
en zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de synagoge.

De talrijke toehoorders vroegen verbaasd:
“Waar heeft Hij dat vandaan?
“En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is?
“En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten?
“Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria
en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?
“En wonen zijn zusters niet hier bij ons?”
En zij namen er aanstoot aan.

Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad,
bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Hij kon geen enkel wonder doen,
behalve dat Hij een klein aantal zieken genas
die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.
Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek,
waar Hij onderricht gaf.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: