Zestiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Vakantie: voor velen een tijd
om even de riem af te leggen en rust te zoeken.
In het evangelie van vandaag horen wij
dat Jezus’ leerlingen, na een vermoeiende prediktocht,
ook toe zijn aan rust.
Maar die wordt hen niet gegund:
de mensen blijven op zoek naar hen en naar hun Meester.
Van ‘goede herders’ naar het voorbeeld van Jezus
wordt een grote beschikbaarheid verwacht.
Ook wij worden uitgenodigd
om elk op onze plaats klaar te staan als ‘goede herders’.

EERSTE LEZING                                                        Jer. 23, 1-6

Ik breng de overgebleven schapen bijeen en stel herders over hen aan.

Uit de profeet Jeremia

“Wee de herders,
door wie de schapen van mijn kudde omkomen
en verloren lopen”
-godsspraak van de Heer -.
Daarom zegt de Heer, Israëls God,
tot de herders die mijn volk weiden:
“Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen
en uiteengedreven; ge hebt er niet op gelet.
“Maar Ik let wel op u om al uw misdaden
-godsspraak van de Heer-.
“Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.
“Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
“Dan stel Ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden.
“Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
-godsspraak van de Heer-.

“Geloof Mij, de tijd komt
– godsspraak van de Heer-
dat Ik een wettig afstammeling van David doe opstaan;
hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
“In zijn tijd wordt Juda bevrijd,
leeft Israël veilig.
“En dit is de naam die men hem geeft:
de Heer, onze gerechtigheid.

Antwoordpsalm                                                      Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4b, 5, 6

Keervers
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING                                           Ef. 2, 13-18

Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden heeft één gemaakt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Door het bloed van Christus zijt gij
die eertijds veraf waart,
thans in Christus Jezus dichtbij gekomen.

Want Hij is onze Vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidingsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
namelijk de wet van de geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
en die beiden in één lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
En Hij is gekomen
en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart
en vrede aan hen die dichtbij waren.

Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.

Vers voor het evangelie                                        Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mc. 6, 30-34

Zij waren als schapen zonder herder.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.

Daarop sprak Hij tot hen:
“Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.

Toen Jezus aan land ging,
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: