Donderdag – H. Eusebius van Vercelli, b. – H. Petrus Julianus Eymard, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De pabels die over ‘het laatste oordeel’ gaan, liggen ons niet goed. De taal ervan is scherp en hard. Ze pakken ons hard aan. Toch willen ze vooral een oproep tot oprechte bekering zijn. Wij mogen blijven vertrouwen op een God die liefdevol en barmhartig voor zijn mensen is. Oproepen tot bekering is misschien wel een vorm van liefhebben. Het is het beste willen voor de ander. Hebben wij daar oor voor ?

EERSTE  LEZING                                                        Jer. 18, 1-6

Als leem in de hand van de pottenbakker zijt gij in mijn hand, huis van Israël.

Uit de Profeet Jeremia

Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia :
“Ga naar het huis van de pottenbakker.
“Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen.”
Ik ging naar het huis van de pottenbakker.
Deze was juist aan het werk op de schijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was
onder zijn handen mislukte,
begon hij met de leem een andere pot te maken,
die hem wel beviel.
Daarop kwam het woord van de Heer tot mij :
“Huis van Israël,
kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker
– zo luidt de godsspraak van de Heer -?
“Als leem in de hand van de pottenbakker
zijt gij in mijn hand, huis van Israël.”

TUSSENZANG                                                  Ps. 146(145), 2abc, 2d-4, 5-6

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik alle dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.
Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer ;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

ALLELUIA                                                                 Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 13, 47-53

De goede vissen werden uitgezocht en in manden gedaan,
de slechte werden weggeworpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet
dat, in zee geworpen,
vissen van allerlei soort bijeenbracht.
“Toen het vol was trok men het op het strand ;
men zette zich neer
om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen,
de slechte echter werden weggeworpen.
“Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld :
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.
“Hebt gij dit alles begrepen ?”
Zij antwoordden Hem :
“Ja.”
Hij zei hun :
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd
ging Hij vandaar weg.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: