Achttiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Om te leven hebben wij voedsel nodig.
‘Geef ons heden ons dagelijks brood;
bidden we telkens in het Onzevader.
Jezus zegt ons vandaag dat Hijzelf het brood is
dat onze diepste honger kan stillen.
Hij kent onze behoeften
en wil ons helpen
ons diepste zijnsverlangen te ontdekken.
De diepste honger van ons hart
kan bij Hem verzadiging vinden.

EERSTE LEZING                                                  Ex. 16, 2-4.12-15

Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.

Uit het boek Exodus

In die dagen, toen ze in de woestijn waren,
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten
te morren tegen Mozes en Aäron.
De Israëlieten zeiden tegen hen:
“Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten.
“Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen.”

Toen sprak de Heer tot Mozes:
“Ik zal brood laten regenen uit de hemel.
“De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
“Dan kan Ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet.
“Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
“Dit moet ge hun zeggen:
Tegen de avond kunt ge vlees eten
en morgenochtend zult ge volop brood hebben.
“Dan zult ge weten dat Ik de Heer, uw God, ben.”

En het was avond toen kwartels kwamen aangevlogen
die neervielen over heel het kamp.
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp.
En toen deze was opgetrokken,
lag er over de woestijn een fijne korrelige laag,
alsof de grond met rijp was bedekt.
De Israëlieten zagen het en vroegen:
“Wat is dat?”
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
“Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft.”

Antwoordpsalm                            Ps. 78(77), 3 en 4ab, 23-24, 25 en 54

Keervers
De Heer gaf hun brood uit de hemel.

Al wat wij gehoord hebben en begrepen,
wat ons door de vaderen is verteld.
Wij zullen het niet voor hun kinderen verbergen,
maar zeggen het voort aan het komend geslacht.

Hij gaf de wolken daarboven bevel
en opende de sluizen des hemels:
Het regende manna als voedsel voor hen,
zij kregen brood uit de hemel.

De mens mocht het brood van de engelen eten,
Hij schonk hun genoeg voor de reis.
Zo leidde Hij hen naar zijn heilige land,
de bergen die Hij voor hen had veroverd.

TWEEDE LEZING                                          Ef. 4, 17.20-24

Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik bezweer u in de Heer:
leeft niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
Gij hebt de Christus zo niet leren kennen!
Want gij hebt van Hem gehoord
en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is:
dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
moet afleggen
en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen.
Bekleedt u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.

Vers voor het evangelie                                    Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 6, 24-35

Wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd, toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:
“Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?”

Jezus nam het woord en zei:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger gestild was.
“Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
“Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”

Daarop zeiden zij tot Hem:
“Welke werken moeten wij voor God verrichten?”

Jezus gaf hun ten antwoord:
“Dit is het werk dat God van u vraagt:
te geloven in degene die Hij gezonden heeft.”

Zij zeiden tot Hem:
“Wat voor teken doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?
“Wat doet Gij eigenlijk?
“Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”

Jezus hernam:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld.”

Zij zeiden tot Hem:
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”

Jezus sprak tot hen:
“Ik ben het brood des levens:
wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: