Negentiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Waar vindt een mens de moed om te leven,
de kracht om telkens opnieuw te beginnen?
Want er zijn momenten dat we moe worden,
dat we het niet kunnen opbrengen
om open en hartelijk te zijn,
dat we er niet in slagen onze naasten te beminnen en te dienen.
Precies dan hebben we nood aan Gods Woord
dat ons weer doet opstaan,
dat ons opwekt en nieuw voedsel geeft.
De levende Heer zelf wil dat voedsel zijn.
Hij wil ons sterken en vernieuwen.
Keren wij ons tot Hem.

EERSTE LEZING                                                1 Kon. 19, 4-8

Gesterkt door het voedsel liep hij tot aan de berg van God.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn
bij een bremstruik.
Hij zette zich eronder neer.
Hij verlangde te sterven en zei:
“Het wordt mij te veel, Heer;
laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.”
Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.

Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem:
“Sta op en eet.”
Hij keek op
en daar zag hij aan zijn hoofdeinde
een koek, op gloeiende stenen gebakken,
en een kruik water.
Hij at en dronk
en legde zich weer te rusten.

Maar opnieuw, voor de tweede maal,
stiet de engel van de Heer hem aan en zei:
“Sta op en eet;
anders gaat de reis uw krachten te boven.”

Toen stond Elia op, at en dronk
en, gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen en nachten
tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte.

Antwoordpsalm                              Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Keervers
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat
en zult ge niet blozen van schaamte.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is,
gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij Hem.

TWEEDE LEZING                                          Ef. 4, 30-5,2

Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven;
gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt
voor de dag van de verlossing.

Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek,
kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
Weest goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God
zoals geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Vers voor het evangelie                                         Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levend brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Joh. , 41-51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd morden de joden over Jezus,
omdat Hij gezegd had:
“Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald”,
en zij zeiden:
“Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef,
en kennen wij zijn vader en moeder niet?
“Hoe kan Hij dan zeggen:
Ik ben uit de hemel neergedaald?”

Maar Jezus sprak tot hen:
“Mort toch niet onder elkaar.
“Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond, hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Er staat geschreven bij de profeten :
En allen zullen door God onderricht worden.
“Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft,
komt tot Mij.
“Niet dat iemand de Vader gezien heeft:
alleen degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wie gelooft, heeft eeuwig leven.
“Ik ben het brood dat leven geeft.
“Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn,
zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie er van eet niet sterft.
“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven,
is mijn vlees,
ten bate van het leven van de wereld.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: