Vrijdag in de negentiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Jezus’ woorden over de trouw en de onverbrekelijkheid van het huwelijk kunnen ons hard overkomen. Toch zijn ze zo niet bedoeld. Hij wil een positieve, hoopvolle boodschap geven. God ligt aan de oorsprong van elke liefdesverhouding. In Hem vindt zij haar ontstaan. God is er van bij het begin bij. Omdat God zo trouw is aan zijn liefde voor mensen mag geen mens de verbintenis tussen mensen scheiden. Gehuwden zijn daarom in hun trouwe liefde een beeld van Gods Verbond met de mensen.

EERSTE LEZING                         Ez. 16, 59-63
Ik zal weer terugdenken aan het verbond en gij zult u schamen.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt God de Heer :
“Met u zal ik doen zoals gij met Mij hebt gedaan,
gij die de eed zo gering hebt geacht
dat gij het verbond hebt verbroken.
“Toch zal Ik weer terugdenken aan het verbond
dat Ik in uw jonge jaren met u was aangegaan.
“Ik zal een eeuwigdurend verbond met u sluiten.
“Dan zult gij terugdenken aan uw gedragingen en u schamen,
wanneer Ik  uw zusters, de grotere en de kleinere, zal krijgen
en ze u als dochters zal geven,
zonder dat het verbond met u Mij daartoe verplicht.
“Ik zal mijn verbond met u sluiten en gij zult erkennen,
dat Ik de Heer ben.
“Dan zult gij tot inkeer komen en schaamrood worden
en van schaamte geen mond meer open doen
wanneer Ik verzoening bewerk
voor alles wat gij gedaan hebt.”
Zo spreekt God de Heer.

TUSSENZANG                                                      Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,
maar nu schenkt Gij troost en vergeving.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw redder.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

ALLELUIA                                                    1 Tess. 2,13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia

EVANGELIE                    Mt. 19, 3-12

Om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan
uw vrouwen weg te zenden ; aanvankelijk was dit echter niet zo.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwamen er Farizeeën naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen met de vraag :
“Staat het een man vrij
zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper
in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft
en gezegd heeft :
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen worden één vlees ?
“Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
“Wat God derhalve heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”
Zij zeiden Hem :
“Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven
bij het wegzenden van een vrouw
een scheidingsbrief te geven ?”
Hij antwoordde :
“Om de hardheid van uw hart
heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden ;
aanvankelijk was dit echter niet zo.
“Ik zeg u dus :
wie zijn vrouw wegzendt – en dit niet wegens ontucht –
en een ander huwt, begaat echtbreuk ;
en wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk.”
De leerlingen zeiden Hem :
“Als de verhouding tussen man en vrouw zó is
kan men beter niet trouwen.”
Hij antwoordde :
“Niet iedereen kan dit begrijpen,
maar alleen zij aan wie het gegeven is.
“Er zijn onhuwbaren
die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen ;
en er zijn onhuwbaren
die door de mensen zo gemaakt zijn ;
maar ook zijn er onhuwbaren
die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt
omwille van het Rijk der hemelen.
“Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpe het !”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: