http://kerkengeloof.wordpress.com

Twintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Jezus roept ons vandaag aan tafel.
We mogen met Hem aanzitten aan een feestmaal.
Hij is niet alleen de gastheer.
Hij is ook zelf de maaltijd:
wij worden uitgenodigd om te proeven van zijn leven,
zijn ‘vlees en bloed’, zegt Johannes.
Deze woorden blijven ook vandaag vreemd klinken.
Maar ze zeggen duidelijk dat aan tafel gaan met Jezus
de weg opent naar een kwaliteitsvol leven
dat zelfs de dood aankan.
Jezus’ leven vervult ons met levenskracht.
Laten we daar in dit uur open voor staan,
in een houding van diepe dankbaarheid.

EERSTE LEZING                                          Spr. 9, 1-6

Eet van mijn brood en drink van de wijn die Ik gemengd heb.

Uit het boek Spreuken

De wijsheid heeft zich een huis gebouwd,
zeven zuilen heeft zij zich gehouwen,
haar vee heeft ze geslacht,
haar wijn gemengd,
haar tafel gereed gemaakt.
Nu zendt ze haar dienstmeisjes uit,
op de hoogste punten van de stad moeten ze roepen:
“Wie onervaren is, kome hierheen
en wie geen inzicht heeft, laat hem tot bezinning komen.
“Kom en eet van mijn brood,
drink van de wijn die Ik gemengd heb.
“Laat uw onnozelheid varen en u zult leven,
bewandel de weg van de wijsheid!”

Antwoordpsalm                                 Ps. 34(33), 2-3, 10-11, 12-13, 14-15

Keervers
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg;
ik leer u de Heer te vrezen.
Wie is er bij u die het leven liefheeft
en dagen van voorspoed verlangt?

Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal,
uw lippen van leugenachtige woorden.
Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is,
streef altijd naar vrede en laat die niet los.

TWEEDE LEZING                                       Ef. 5, 15-20

Weest verstandig om te begrijpen wat de Heer wil.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze       

Broeders en zusters,

Let nauwkeurig op hoe ge u gedraagt:
als verstandige mensen, niet als dwazen.
Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.
Daarom, weest verstandig
maar tracht te begrijpen wat de Heer wil.
Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt
maar laat u bezielen door de Geest.
Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.
Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader
in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Vers voor het evangelie                                           Joh. 6, 56

Alleluia.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem,
zegt de Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Joh. 6, 51-58

Mijn vlees is echt voedsel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte:

“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
“Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.
“Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
ten bate van het leven van de wereld”.

De joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”

Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, Ik zeg u,
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
“Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed echte drank.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
“Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet,
leven door Mij.
“Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
“Het is niet zoals bij de vaderen
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn:
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: