Maandag – H. Bernardus van Clairvaux, abt en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vraagt ge nu, daar zijn wegen zo geheel onnaspeurlijk zijn (Rom 11, 33), hoe ik dan weet dat het Woord aanwezig is? Het is levend en krachtig (Heb 4, 12) en zodra het is binnengekomen heeft het mijn sluimerende ziel gewekt, mijn hart bewogen, week gemaakt en gewond, want het was hard en van steen en vol onverstand. Het Woord begon ook uit te rukken en af te breken, te bouwen en te planten, het dorre te besproeien, het duistere te verlichten, het geslotene te openen, het koele te ontvlammen en het kromme recht, het ruwe tot effen weg te maken, zodat mijn ziel de Heer zegende, en heel mijn binnenste zijn heilige naam (Bernardus van Clairvaux, preek 74)

EERSTE  LEZING                                        Ez. 24, 15-24
Ezechiël zal voor u een teken zijn;

wanneer het komt, moet gij juist zo doen als hij gedaan heeft.

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind, met een plotselinge slag
ga Ik u thans de lust van uw ogen ontnemen.
“Gij moogt echter niet jammeren,
gij moogt niet schreien en geen tranen storten.
“Gij moogt alleen zwijgend zuchten,
maar rouwmisbaar moogt ge niet maken.
“Bind uw hoofddoek om, doe uw schoenen aan uw voeten,
bedek niet uw baard
en eet niet het brood dat de mensen u brengen.”

’s Morgens had ik tot het volk gesproken
en ’s avonds stierf mijn vrouw.
De volgende morgen deed ik wat mij was opgedragen.
Toen vroeg het volk mij :
“Wilt gij ons niet eens uitleggen,
wat die dingen die ge daar doet, voor ons betekenen ?”
Ik zei tot hen :
“Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
Zeg aan het volk van Israël :
Zo spreekt God de Heer :
Nu ga Ik mijn heiligdom ontwijden,
die sterkte waarop gij zo trots zijt,
de lust van uw ogen, het verlangen van uw hart.
“En uw zonen en dochters, die gij hebt moeten achterlaten,
zullen vallen door het zwaard.
“En dan zult gij moeten doen, wat Ik nu gedaan heb :
uw baard niet bedekken,
het brood niet eten dat de mensen u brengen,
uw hoofddoek om het hoofd dragen
en uw schoenen aan uw voeten.
“Gij moogt dan niet jammeren en niet schreien.
“Gij zult wegkwijnen om uw schuld
en gij zult onder elkander zuchten.
“Ezechiël zal voor u een teken zijn ;
wanneer het komt, moet gij juist zo doen als hij gedaan heeft.
“Dan zult gij erkennen, dat Ik de Heer ben.”

TUSSENZANG                                                      Deut. 32, 18-19, 20, 21

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten !

De rots die u voortbracht hebt ge verlaten,
vergeten de God die u heeft verwekt !
De Heer zag het aan en in toorn ontbrand
verwierp Hij zijn zonen en dochters.

Hij sprak : mijn gelaat verberg Ik voor hen,
Ik wil eens zien hoe dit afloopt.
Het is een geslacht dat verdorven is,
het zijn onbetrouwbare lieden.

Zij tarten Mij met hun goden van niets,
zij tergen Mij met armzalige wezens :
dan tart Ik hen ook met een volk van niets,
dan terg Ik hen ook met armzalige mensen.

ALLELUIA                                                          1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                                                            Mt. 19, 16-22
Wilt ge volmaakt zijn, verkoop wat ge bezit,
en daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs 

Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen :
“Meester, wat voor goeds moet ik doen
om het eeuwig leven te verwerven ?”
Hij zei hem :
“Waarom wilt ge van Mij weten wat goed is ?
“Eén slechts is er goed.
“Als gij het Leven wilt binnengaan,
onderhoud dan de geboden.”
“Welke” – vroeg hij.
Jezus antwoordde :
“De bekende :
Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
eer uw vader en uw moeder
en gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
“Dat heb ik allemaal onderhouden
– verklaarde de jonge man –
waarin schiet ik nog tekort ?”
Jezus sprak tot hem :
“Wilt ge volmaakt zijn,
ga dan naar huis,
verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen ;
daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten.
“En kom dan terug om Mij te volgen.”
Maar toen de jongeman deze raad hoorde
ging hij ontdaan heen
omdat hij vele goederen bezat.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: