Donderdag – H. Rosa van Lima, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In het herstel dat vandaag wordt aangekondigd ligt het initiatief bij God. Hij brengt zijn verstrooide volk weer samen en herstelt de grenzen. Hij zuivert Israël en schenkt het een nieuw hart. Israël heeft dit op geen enkele wijze verdiend: God doet het omdat Hij zijn volk liefheeft en trouw blijft aan zijn verbond. Dat is ook de boodschap van het evangelie van vandaag. God heeft voor de mens iets moois in gedachten: een bruiloft, een feest van licht en vrede, het leven in de hemel. Maar wij moeten wel aanwezig zijn op de afspraak en er niet onbekommerd van uitgaan dat het allemaal wel goed komt – hoe wij ook leven.

EERSTE  LEZING                                           Ez. 36, 23-28

Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer :
“Ik zal heiligen mijn grote naam
die onder de heidenvolken ontheiligd is,
die tegenover hen door u ontheiligd is.
“Dan zullen de heidenvolken erkennen, dat Ik de Heer ben
– zo spreekt God de Heer -,
wanneer Ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal.
“Ik zal u uit de heidenvolken weghalen
en uit alle landen u samenbrengen
en u laten terugkeren naar uw eigen grond.
“Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden ;
van al uw onreinheden
en van al uw afgoden zal Ik u reinigen.
“Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste :
uw hart van steen haal Ik uit u weg
en Ik geef u een hart van vlees.
“Mijn geest stort Ik in uw binnenste en Ik bewerk
dat gij gaat wandelen naar mijn wetten
en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft.
“Dan zult ge wonen in het land
dat Ik uw vaderen gegeven heb,
en gij zult mijn volk zijn en Ik uw God.”

TUSSENZANG                                         Ps. 51(50), 12-13, 14-15, 18-19

Ik zal u met zuiver water besprenkelen
en gij zult rein worden van al uw onreinheden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik u ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.
ALLELUIA                                                                I Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 22, 1-14

Gaat naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord
en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk
in gelijkenissen.
Hij zei :
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
“Hij stuurde zijn dienaars uit
om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
“Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht :
Zegt aan de genodigden :
Zie ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht ;
alles staat gereed.
“Komt dus naar de bruiloft.
“Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker
de ander naar zijn zaken.
“De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
“Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen
en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
“Toen sprak hij tot zijn dienaars :
Het bruiloftsmaal staat klaar
maar de genodigden waren het niet waard.
“Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.
“Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
“Toen nu de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op
die niet voor een bruiloft gekleed was.
“En hij sprak tot hem :
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed ?
“Maar de man bleef het antwoord schuldig.
“Toen sprak de koning tot de bedienden :
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.
“Velen zijn geroepen
maar weinigen uitverkoren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: