Eenentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Geloven in God betekent; ‘kiezen voor Hem’.
Dat maakt Jozua al duidelijk,
wanneer hij zijn volk voor de keuze plaatst:
‘Ga je aan God, die u in de woestijn begeleiddde, vasthouden,
of wil je je eigen wegen gaan zonder Hem?
Voor dezelfde keuze staan Jezus’ leerlingen
wanneer ze zich realiseren
dat Hij een volkomen overgave aan zijn liefde vraagt.
Velen zeggen: hoe durft ge zoiets vragen
en keren Jezus de rug toe.
Ook wij staan telkens opnieuw voor die keuze.
Deze samenkomst voor de eucharistie kan ons helpen
in het nemen van de juiste beslissing.

EERSTE LEZING                                               Joz. 24, 1-2a.15-17.18b

Wij willen de Heer dienen, Hij is onze god.

Uit het boek Jozua

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem
bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk en
sprak:

“Zo spreekt de Heer God van Israël:
“Als gij de Heer wilt dienen,
kies dan nu wie gij wel dienen wilt:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier
hebben vereerd
of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont.
“Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.”

Het volk antwoordde:
“Wij denken er niet aan de Heer te verlaten
en andere goden te vereren.
“De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte
geleid,
uit het land van de slavernij.
“Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
“Ook wij willen de Heer dienen,
Hij is onze God.”

Antwoordpsalm                              Ps. 34(33), 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23

Keervers
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Het oog van de Heer is gericht op de vromen,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen, luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.

Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.
De Heer zal over zijn beenderen waken
opdat hij er geen van breekt.

Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood,
wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
al wie tot Hem vlucht, heeft geen straf te duchten.

TWEEDE LEZING                                          Ef. 5, 21-32

Dit geheim heeft een diepe zin. Ik betrek het op Christus en de Kerk.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.
Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw
zoals Christus het hoofd van de Kerk.
Hij is ook de Verlosser van zijn lichaam;
maar zoals de Kerk onderdanig is aan Christus,
zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.

Mannen,
hebt uw vrouw lief zoals Christus de Kerk heeft liefgehad:
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen,
haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de Kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,
zonder vlek of rimpel of fout,
heilig en onbesmet.
Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben
zoals ze hun eigen lichaam liefhebben.
Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.
Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat;
integendeel, hij voedt en koestert het.
En zo doet Christus met de Kerk
omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.

“Daarom zal de man vader en moeder verlaten
om zich te hechten aan zijn vrouw
en die twee zullen één vlees zijn.”
Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk.

Vers voor het evangelie                               Vgl. Joh. 6, 63c.68c

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Joh. 6, 60-69

Naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zeiden velen van Jezus’ leerlingen:
“Deze taal stuit iemand tegen de borst.
“Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?”

Maar Jezus
die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden,
vroeg hun:
“Neemt gij daar aanstoot aan?
“Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen
naar waar Hij vroeger was. . .?
“Het is de geest die levend maakt,
het vlees is van geen nut.
“De woorden die Ik tot u gesproken heb,
zijn geest en leven.
“Maar er zijn er onder u
die geen geloof hebben.”
-Jezus wist inderdaad van het begin af aan
wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zouden overleveren.-

Hij voegde er aan toe:
“Daarom heb Ik u gezegd
dat niemand tot Mij kan komen
als het hem niet door de Vader gegeven is.”
Ten gevolge hiervan
trokken velen van zijn leerlingen zich terug
en verlieten zijn gezelschap.

Waarop Jezus aan de twaalf vroeg:
“Wilt ook gij soms weggaan?”

Simon Petrus antwoordde Hem:
“Heer, naar wie zouden wij gaan?
“Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Christus zijt, de Zoon van God”.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: