http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de eenentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
Hoe werkt God in de wereld? Hij werkt in zijn schepping. God is vindbaar in de schoonheid van de natuur die ons omringt. God werkt in het mooiste van zijn schepping: de mens. Zijn werkzaamheid is terug te vinden in de lange geschiedenis van God met zijn volk. Het is een geschiedenis van vallen en opstaan waarin Gods trouw aan zijn beloften staande blijft. Hij werkt immers met kleine en zwakke mensen. Dat wil Paulus aan de Korintiërs en aan ons duidelijk maken.

EERSTE LEZING                                             I Kor. 1, 26-31
Wat voor de wereld zwak was heeft God uitverkoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig,
niet velen van hoge afkomst.
Nee, wat voor de wereld dwaas is
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen ;
wat voor de wereld zwak is
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen ;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend
heeft God uitverkoren ;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom : zoals er geschreven staat,
“als iemand wil roemen
laat hem roemen op de Heer.”

TUSSENZANG                               Ps. 33(32), 12-13, 18-19, 20-21

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Daarom is Hij de vreugd van ons hart,
zijn heilige Naam onze toevlucht.

ALLELUIA                                                       Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 25, 14-30
Omdat gij over weinig trouw waart :

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor :
“Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met de man
die bij zijn vertrek naar het buitenland
zijn dienaars bij zich riep
om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
“Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan de andere twee,
aan een derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid.
“Daarna vertrok hij.
“Die de vijf talenten gekregen had
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
“Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had er twee bij.
“Maar die dat ene had gekregen
ging een gat in de grond graven
en het geld van zijn heer verbergen.
“Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug
en hield afrekening met hen.
“Die de vijf talenten gekregen had trad naar voren
en bood nog vijf talenten aan met de woorden :
Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd ;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.
“Zijn meester sprak tot hem :
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
“Ga binnen in de vreugde van uw heer.
“Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei :
Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd ;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
“Zijn meester sprak tot hem :
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
“Ga binnen in de vreugde van uw heer.
“Tenslotte
trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei :
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
“Daarom was ik bang
en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
“Hier hebt ge uw eigendom terug.
“Maar zijn meester gaf hem ten antwoord :
Slechte en luie knecht,
je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid ?
“Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten,
dan zou ik bij mijn komst
mijn bezit met rente teruggekregen hebben.
“Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
“Want aan ieder die heeft zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden ;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.
“En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis ;
daar zal geween zijn en tandengeknars.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: