Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Geloven in God betekent: ‘kiezen voor Hem’.
Dat maakt Jozua al duidelijk,
wanneer hij zijn volk voor de keuze plaatst:
‘Ga je aan God, die u in de woestijn begeleidde, vasthouden,
of wil je je eigen wegen gaan zonder Hem?’
Voor dezelfde keuze staan Jezus’ leerlingen
wanneer ze zich realiseren
dat Hij een volkomen overgave aan zijn liefde vraagt.
Velen zeggen: hoe durft ge zoiets vragen
en keren Jezus de rug toe.
Ook wij staan telkens opnieuw voor die keuze.
Deze samenkomst voor de eucharistie kan ons helpen
in het nemen van de juiste beslissing.

EERSTE LEZING                                                Deut. 4, 1-2.6-8

Aan wat ik u voorschrijf, moogt gij niets toevoegen; onderhoudt de geboden van de Heer.

Uit het boek deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:

“Luister dan, Israël,
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer
en handel daarnaar.
“Dan zult ge leven en bezit gaan nemen van het land
dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt.
“Aan wat ik u voorschrijf,
moogt gij niets toevoegen
en er niets afdoen;
ge moet de geboden van de Heer uw God onderhouden
die ik u geef.
“Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken
uw wijsheid en uw inzicht blijken.

“Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
Dat machtige volk is wijs en verstandig.
“Is er soms een andere grote natie
aan wie hun goden zo nabij zijn
als de Heer onze God ons nabij is
zo vaak wij Hem aanroepen ?
“Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de wet die ik u heden geef?”

Antwoordpsalm                                 Ps. 15(14), 2-3a, 3bc-4ab, 4c-5

Keervers
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong.

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
Wie de boosdoeners veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt.

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt,
zal niet wankelen in eeuwigheid.

TWEEDE LEZING                                             Jak. 1, 17-18.21b-22.27

Weest uitvoerders van het woord.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader van de hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het bwoord van waarheid,
zodat wij in zekere zin
de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.

Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en dat de kracht bezit uw zielen te redden.
Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders;
dan zoudt gij uzelf bedriegen.

Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader
is dit:
wezen en weduwen opzoeken in hun nood
en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.

Vers voor het Evangelie                                     Jak. 1, 18

Alleluia.
Uit vrije wil heeft de Vader ons het leven geschonken
door het woord der waarheid,
zodat wij de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Mc. 7, 1-8.14-15. 21-23

Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen,en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
dar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen.
Komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben;
zo zijn er nog vele dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden:
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Jezus de
vraag:
“Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen?”

Hij antwoordde hun:
“Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd!
Zo staat er geschreven:
Dit volk eert Mij met de lippen
maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
“Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen!”

Daarop riep Hij het volk weer bij zich en sprak tot hen:
“Luistert allen naar Mij en wilt verstaan:
niets kan de mens bezoedelen
wat van buitenaf in hem komt.
“Maar wat uit de mens komt,
dat bezoedelt de mens.
“Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord,
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog,
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid.
“Al die slechte dingen komen uit het binnenste
en bezoedelen de mens.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: